Vernepleierkonferansen

Møteplassen for vernepleiere

Vi fortsetter suksessen fra i fjor, og inviterer vernepleiere fra nær og fjern til den eneste felles møteplassen for faglig påfyll.

 • 05 - 06 februar 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av vernepleierkonferansen 2018

  Cato ønsker velkommen til vernepleier fra fjern og nær.

  • 05 februar

  • 10:10 - 10:30

  Vernepleieryrket - et sammensatt yrke i mangfoldets tegn!

  Vernepleierfaget er sammensatt. Få yrker utfordres mer av mangfoldet virkeligheten utgjør. Få yrker byr på flere bekreftelser på at det å være menneske er å leve i og med usikkerhet. Som far og tjenestemottaker sier Bjarne at han lever sterkt i denne opplevelsen, og han sier han opplever at de beste hjelperne er de som våger å sette spørsmåltegn, tvile, søke råd, kanskje til å med vende i tide. Hjelpere har makt. Uten mot til å forvalte denne makten med bevissthet om egne begrensninger, og en erkjennelse om at begrensninger ikke er svakhet blir man faglig maktesløs og etterlater tjenestemottakeren i avmakt.

 • Hvorfor er det viktig å være sjef i eget liv?

  Hvordan kan vi stimulere de vi hjelper til å ta ansvar for sine holdninger, følelser og adferd?

  Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Wilhelmsen tar opp våre holdninger til oss selv, livet og døden, usikkerhet og risiko og forholdet mellom empati og konfrontering.

 • Mellom selvbestemmelse og tvang - insisterende praksiser i tjenester til utviklingshemmede

  Sølvi Linde og Thomas Owren fullførte i  2017 en kvalitativ studie av insisterende praksiser i tjenester til utviklingshemmede i fire norske fylker. Insisterende praksiser, også kjent som «hverdagstvang» eller «uformell tvang», kjennetegnes ved at tjenesteytere griper inn i tjenestemottakers selvbestemmelse på måter som ikke vil regnes som bruk av tvang etter helse- og omsorgslovens kapittel 9. Målet for studien var å få mer kunnskap om situasjonene der tjenesteytere tar i bruk slike strategier, hvordan de gjør det og hvordan de begrunner det. Linde og Owren presenterer og drøfter sine funn

 • Mot et nytt lovverk om tvang og makt.

  Bjørn Roar er vernepleier, seksjonsleder i Helse Stavanger og medlem av tvangslovsutvalget. Tvangslovsutvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2016 og skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Han vil i dette foredraget fortelle om bakgrunnen for utvalget, samt redegjøre for arbeidet til utvalget.

 • Vernepleierens faglige ansvar

  Om sikring av kvalitet i tjenesteutøvelsen gjennom systematisk tjenesteutøvelse og fagadministrative systemer. Vernepleierens ansvar for forebyggende arbeid og gjennomføring av tvangstiltak. Gjennomgang av konkrete tilsynssaker i kommuner og vernepleiere, og resultater fra gjennomførte tilsyn.

  • 05 februar

  • 14:45 - 15:30

  Vernepleierprofesjonen og profesjonsetikk

  Profesjonsutøvelse og dermed behovet for en fungerende profesjonsetikk, kan være krevende å etablere. Den kanskje viktigste funksjonen til en profesjonskodeks er at den kan fungere som en form for garantist; at profesjonen ikke handler ut fra egeninteresse, men fra hva som er det beste for samfunnet i tråd med det angitte samfunnsoppdraget. I tillegg kommer spørsmålet inn om moralkodeksen også skal inkludere profesjonsetikk i betydning av etiske beslutningsregler. En viktig funksjon kan være at profesjonsetikk fungerer skjerpende på profesjonsutøverne. Per dagsdato er det vanskelig å se at betingelsene for den siste funksjonen er tilstede. En mulig løsning kan være å etablere et ideelt etikkråd uten kobling til en konkret eksisterende organisasjon. Foredraget tar sikte både på å diskutere utfordringene og bidra til diskusjon om mulige løsninger.

 • Yrkesetiske retningslinjer i Vernepleierforbundet i Delta

  Når Delta opprettet et eget yrkesforbund for vernepleiere var noe av det første de gjorde å utvikle yrkesetiske retningslinjer. Mari og Stian snakker i dette innlegget om bakgrunnen for hvorfor de valgte dette, samt presenterer retningslinjene.

  • 05 februar

  • 15:50 - 16:15

  Summing om etikk

  Deltakerne diskuterer rundt bordene hva de opplever som de viktigste etiske utfordringene i vernepleierfaglig yrkesutøvelse. Det oppfordres til erfaringsutveksling på hvordan de enkelte jobber med etiske utfordringer og etisk kompetanse på egen arbeidsplass.

 • Vernepleie – en helsefaglig utdanning

  Vernepleiere er autorisert helsepersonell. Til tross for dette blir utdanningen i mange sammenhenger definert som en sosialfaglig utdanning, og i flere sammenhenger er det foreslått å slå sammen vernepleierutdanningen med andre sosialfaglige utdanninger som barnevernspedagog og sosionom. I denne forelesningen diskuterer Karl Elling det helsefaglige fokuset i utdanningen, blant annet med fokus på nevrologi og miljøterapeutisk arbeid.

  Vernepleierfaglig vorspiel

  Vi samles i et eget rom i timen før middagen. Her blir det diskusjon om vernepleierutdanningen og vernepleierfaglig arbeid. Diskusjonen blir ledet av Rolf Magnus Grung. Rolf Magnus utdanner vernepleiere på Høgskolen i Oslo og Akershus og er også redaktør for vernepleierportalen.  Marit Isaksen fra FO og  Lars Rune Halvorsen kommer. I tillegg kommer representanter fra høgskole, FO, myndigheter, vernepleierfaglige miljø og tjenestebrukere vil bli invitert.

  Dag 2

 • Perspektiver fra Storbritania.

  Michael skal snakke om learning disability nurse som er vår søsterprofesjon i Storbritania. Han snakker om utdanning og yrkesutøvelse og vil kanskje vise at vi vernepleiere ikke er så unike som vi kanskje liker å tro. Forelesningen er på engelsk

  • 06 februar

  • 10:00 - 12:00

  Bolk A - parallelle sesjoner før lunsj (velg 1)

 • A1: Vernepleierfagets utvikling

  Jon Løkke vil lede en egen parallellsesjon om vernepleierfagets mulige utvikling. Her drøfter vi hva slags fag vernepleie kan være, og om det er ønskelig og mulig å peke på noen utviklingslinjer det er mulig å samle seg om og eventuelt noen strategier som kan være egnet.

  Stian er 21 år gammel og har en autismespekterforstyrrelse. Han studerer i dag psykologi ved Universitet i Oslo. På fritiden driver han foretaket Autismekonsult, samt at han driver med lokalpolitikk.

  Jan er forsker ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har blant annet skrevet boken «I velferdsstatens frontlinje» om blant annet vernepleierutdanningens historie. En bok som ble til i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO)

 • A2: Ledelse

  Relasjonen mellom leder og medarbeider

  Trine er leder i en privat stiftelse som jobber innen barnehabilitering. Hun er opptatt av de mellommenneskelige relasjonene mellom leder og medarbeider, og hvor viktig det er å følge opp medarbeidere i sine opp- og nedturer. Hun skrev i 2016 blogginnlegget ”God jul og et godt (nok) nytt år” (https://vernepleieren.com/2016/12/22/god-jul-og-et-godt-nok-nytt-ar/), og vil i sitt innlegg legge vekt på noen faktorer som er viktig i dette arbeidet.

   

  Kommunal ledelse – en balansekunst?

  Stein er kommunalsjef for helse og velferd i Horten kommune. Han er vernepleier med master i komplekse systemer med fokus på ledelse. Etter mange år i spesialisthelsetjeneste og kompetansetjeneste valgte han i 2014 å bli kommunal leder. I innlegget vil han snakke om sine erfaringer med ledelse i en kommune.

 • A3: Tvang og makt

  Forebygging og bruk av tvang og makt er en viktig del av vernepleieres yrkesutøvelse. I plenumssesjonen på konferansen er det flere innlegg som har fokus på dette. I denne parallellsesjonen ønsker vi å gi konkrete eksempler på hvordan ulike miljø har jobbet for enten å redusere bruk av tvang eller sikre best mulig kvalitet på arbeidet når bruk av tvang er nødvendig.

   

  Elisabeth er utdannet rettssosiolog og skrevet masteroppgave om kapittel 9. Hun ønsker å snakke om viktigheten av å se på såkalt utfordrende atferd som meningsbærende, og ikke miste personen bak av syne. Hvis vi bare symptombehandler atferden vil vi ikke forstå hva personen prøver å fortelle oss, og står i fare for å for eksempel overse plager personen har.

   

  Marit Lindberg og Bente Svendsrud

  Marit og Bente vil vise til lovens definisjon av tvang og makt. Når kan tvang og makt benyttes? Videre vil de peke på tjenesteyters omsorgsplikt og brukers rettigheter som vanskelige faglige og etiske vurderinger i hverdagen. Forebyggende tiltak og andre løsninger til bruk av tvang og makt vil bli berørt. De vil vise eksempler fra deres hverdag i habiliteringstjenester.Marit har vært ansatt ved avdelingen i 22 år og har stilling som teamleder ved Enhet for miljøbasert behandling. Hun er vernepleier med spesialkompetanse. Bente er utdannet vernepleier med videreutdanning i trening i sosial kompetanse. Jobbet 17 år som veileder ved Enhet for miljøbasert behandling underlagt Avdeling for nevrohabilitering.

   

  «Utagering hos barn – et slag i tryne»
  Etter å ha jobbet mange år med mennesker med utageringsproblematikk, er Silja godt kjent med rutiner og systemer som må være på plass for å etablere forsvarlige tjenester av høy faglig kvalitet. Sjokket ble derimot stort da hun skulle bistå barn med utageringsproblematikk, og ikke mindre deres familier. Å være den personen fra hjelpeapparatet som møter familien ved barnets tidlige barneår, kan være særdeles krevende. Forelesningen tar for seg utfordringer vedrørende arbeid med utageringsproblematikk hos barn og belyser hvor krevende det kan være å komme i posisjon for å endre uhensiktsmessig atferd til hensiktsmessig atferd.

   

  • 06 februar

  • 13:00 - 15:00

  Bolk B - parallelle sesjoner etter lunsj (velg 1)

 • B1: Kompetanseutviklingsarbeid i tjenester til utviklingshemmede

  En sentral del av mange vernepleieres yrkesutøvelse er å utvikle kompetanse i tjenestene til utviklingshemmede. I denne sesjonen gir vi eksempler på hvordan noen miljø har jobbet med slike problemstillinger.

  Marion, Bettina og Ole Kristian har over tid jobbet med ulike tiltak for kompetanseutvikling i kommunale tjenester for utviklingshemmede. Marion og Bettina jobber nå i Oslo kommune, mens Ole Kristian jobber ved avdeling for voksenhabilitering ved Ahus. De vil kommer med eksempler og betraktninger rundt hvordan en lykkes med kompetanseutviklingsarbeid

   

  Linda Barøy, Verdal kommune

  Linda skal dele deres erfaringer fra kartlegging til utforming av et kompetanseutviklingsprogram i Verdal kommune som innebar systematisk kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming. Arbeidet var støttet av Helsedirektoratet.

  Iren Westrum

  Irén er rådgiver ved FOU-enheten i Asker kommune. Hun er vernepleier med master i helseinformatikk. De har jobbet systematisk med kompetanse- og tjenesteutviklingsarbeid i deres tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Blant annet har de kartlagt kompetansen til alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede og utarbeidet en kompetansepyramide. Irén vil snakke om dette.

 • B2: Vernepleieren i rusomsorgen

  Jon Løkke vil lede en egen parallellsesjon om målrettet miljøarbeid i rusomsorgen. I tillegg til Jon vil følgende to bidra:

  Bjørn Erik Navestad
  Bjørn er ansatt som gruppeterapeut på Origosenteret i Svinndal (Kirkens Bymisjon). Origosenteret tilbyr individuell behandling til personer med rusmiddelavhengighet.
  Pasientene på Origosenteret deltar på tre obligatoriske ruskurs (strukturerte, lukkede temagrupper) i løpet av behandlingstiden. Ruskursene er selvstendige, men beslektede. Vi er per i dag fire personer på Origosenteret som er tilknyttet ruskursene. Formålet med ruskursene er i hovedsak å gi deltakerne økt tro på egne ressurser, samt å tilegne deltakerne kunnskap, ferdigheter og holdninger som øker muligheten for å mestre fremtidige risikosituasjoner for rusmiddelinntak. Dette gjøres gjennom psykoedukasjon, øvelser/oppgaver og diskusjoner/refleksjoner i gruppa. Behandlingstiden på Origosenteret er normalt ett år. Origosenteret har en klinikkavdeling og en familieavdeling.
  På familieavdelingen kan gravide, samt enslige og par med barn under fire bli tilbudt plass.
  Yngve Herikstad

   Utdannet vernepleier fra HIØ i 1995, med mastergrad i Læring i Komplekse Systemer fra HIOA (2014).

   Arbeidserfaring som vernepleier har vært knyttet til arbeid med personer med utviklingshemming og autisme, samt til rusbehandling.
  Har siden 2003 arbeidet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Origosenteret (SKBO). Origosenteret tilbyr langtids døgnbehandling til voksne personer (enslige og par, samt gravide og familiebehandling), med omfattende og sammensatt rusmiddelmisbruks-, og avhengighetsproblematikk. Har i dette arbeidet opparbeidet erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, fagutvikling og ledelse. Er nå ansatt som høgskolelektor ved høgskolen i Østfold, på vernepleierutdanningen.

  B3: Åpen sesjon

  I denne sesjonen åpner vi for at fagmiljø, både fra utdanning, praksis og forskning kan presentere noe av det arbeidet de driver med. Kanskje er det vernepleiere som har skrevet masteroppgave eller doktorgradsoppgave som de ønsker å presentere? Kanskje er det noen som har fått midler til et fagutviklingsprosjekt som bør formidles? I utgangspunktet åpnes det her for 6 15 minutters presentasjoner. Navn og tema kommer etterhvert.

  Ønsker du å tipse oss? Send oss en mail til cbe@online.no

Konferansier for dagene

 

cato

Cato Brunvand Ellingsen er vår samarbeidspartner og faglig ansvarlig for konferansen. Han er vernepleier og stolt av det! Cato arbeider med habilitering og driver bloggen vernepleieren.com. Han vil lede oss gjennom konferansen med stødig hånd.

 

 

 • Kategorier

 • Priser (Alle priser er eks.mva)
  Deltakeravgift - påmelding før 1.oktkr. 2600,-
  Deltakeravgift - påmelding etter 1.oktkr. 3300,-
  Alternativ 1. Obligatorisk dagpakke kommer i tillegg til konferanseprisen:Dagpakke begge dager, pr.person kr . 1221,-
  Alternativ 2: Ønsker du overnatting, samt å delta på konferansemiddag?inkluderer overnatting, middag og dagpakker begge dager Kr. 2589,-
  Ønsker du å overnatte fra dagen før konferansen, kan dette bestilles mot et tillegg på kr. 1030
  alle priser er eks. mva