Vernepleierkonferansen

Møteplassen for vernepleiere

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere. Her møtes vernepleiere og andre som er interessert i vernepleierfaglig arbeid til nettverksbygging, faglig påfyll og fag- og profesjonsutvikling. Konferansen består av plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Utstillere er også velkommen.

 • 04 - 05 februar 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av vernepleierkonferansen 19

  Velkommen til møteplassen for vernepleiere! Cato Brunvand Ellingsen åpner konferansen og presenterer sine tanker for de kommende to dager.

 • Kjære deg som arbeider for utviklingshemmede

  Trude Trønnes er advokat, forfatter og søster til Stian med Down syndrom. Hun har markert seg som en viktig og god stemme om blant annet situasjonen for utviklingshemmede. Les gjerne kronikken På papiret er Stian likeverdig og fri. Det er som et parallelt univers.i Aftenposten og blogginnlegget «Kjære deg som jobber i bolig»på vernepleieren.com.

  • 04 februar

  • 11:15 - 11:45

  Vernepleierkunnskapens plass i samfunnet

  Første del tar for seg hvordan foredragsholderen har nyttiggjort seg vernepleierkunnskapen på ulike områder i livet. Andre del handler om vernepleiernes rolle i kommunen. Det vil bli argumentert for at kunnskapen vernepleieren innehar bør benyttes på flere områder enn i dag.

  • 04 februar

  • 11:45 - 12:15

  CRPD - Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Ann-Marit Sæbønes har vært en sentral person i kampen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne over en årrekke. Hun har vært leder for FFO, direktør i Bufdir, ordfører i Oslo og er fremdeles aktiv blant annet som leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Hun er invitert til konferansen for å snakke om CRPD, hva konvensjonen innebærer og hvorfor denne er viktig for vernepleiere som yrkesutøvere og profesjon.

  • 04 februar

  • 12:30 - 13:00

  "Sånne som deg - sånne som meg"

  Tommy er vernepleier med egen erfaring som rusavhengig. Han har markert seg som skribent og foreleser. Se blant annet kronikken «Sånne som deg» og «Sånne som meg» i Aftenposten. Han er invitert til å snakke om rusomsorg, vernepleie og habilitering/ recovery. Mer informasjon om forelesninger kommer etter sommeren.

  • 04 februar

  • 14:00 - 14:45

  Atferdsanalytisk miljøbehandling – hva som trengs for å arbeide strukturert og godt.

  Innlegget er basert på boka «Atferdsanalytisk miljøbehandling – Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester», og hovedtema vil være lik praksis. Når er det behov for lik praksis, hvordan skal man legge til rette for det, og hvordan kontrollere at det skjer? Lik praksis knyttes opp mot begrepet behandlingsintegritet, som handler om at man gjennomfører tiltaksarbeid slik man har planlagt at det skal utføres. Det vil også bli presentert synspunkter på hva et atferdsanalytisk menneskesyn innebærer.

 • TryggEst

  TryggEst skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Forelesningen vil gi gjennomgang av TryggEst, vise de viktigste delene, snakke om hvordan ivareta både offer og overgriper, si litt om forekomst av overgrep, erfaringer fra England og hva som bør skje fremover.

 • Hvordan skape utviklingsfremming for utviklingshemmede?

  Asbjørn vil i dette innlegget peke på enkle prinsipper for å legge grunnlag for utviklingsfremming, som å skape fagmiljø i stedet for bare arbeidsmiljø, ha det dritlænt på jobb og jobbe kreativt. Det handler om ledelse, kultur og miljøarbeid. Asbjørn er vernepleier og jobber hos rådmannens fagstab i Trondheim kommune. Han har jobbet 12 år som leder for Heimdal Boa – Trondheim kommunes kompetanseenhet ifht. utfordrende atferd, kapittel 9 og alternativ og/ eller supplerende kommunikasjon (ASK).

 • Vernepleierutdanningen etter RETHOS

  Høsten 2017 startet arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Arbeidet ble kalt rethos og medfører at utdanningsinstitusjonene får nye føringer for arbeidet deres med vernepleierutdanningen. I 2018 er forslag til retningslinjer på høring og innspillene fra høringen blir jobbet med høsten 2018. Dette arbeidet er sentralt for fremtidens vernepleierutdanning og før årets konferansemiddag arrangerer vi en samtale om vernepleierutdanningen etter Rethos. Marit Selfors Isaksen som er medlem av arbeidsutvalget i FO og leder for deres profesjonsråd for vernepleiere skal innlede samtalen med noen betraktninger rundt arbeidet med Rethos og særlig hvilke muligheter dette gir vernepleierprofesjonen i fremtiden. Deretter vil det bli en samtale med henne og andre om fremtidens vernepleierutdanning. Tidspunkt er ennå ikke avklart.
 • Dag 2 kjøres med parallellseminarer - velg ett seminar før, og ett seminar etter lunsj.

 • Parallell 1A: Ledelse

  2016 omorganiserte Sandnes kommune hele omsorgstjenesten og etablerte Enhet for funksjonshemmede. Dette sammenfalt med systemtilsyn med tjenesten fra Fylkesmannen. Idar Flåto vil presentere noen av sine forberedelser og erfaringer så langt med den nye enheten og ha spesielt fokus på Fag, Folk og Penger. Bygging av ny felles kultur gjennom felles strukturer var hovedfokus i ledergruppa.

   

  Oslo kommune har de siste årene hatt sterkt fokus på tillitsbasert ledelse og tillitsbasert praksis i sine helse- og omsorgstjenester. Øyvind Henriksen har hatt flere lederstillinger i Oslo kommune og de siste årene vært bydelsdirektør i bydel Nordre Aker. Han kommer på konferansen for å snakke om tillitsbasert ledelse og implementering av dette med utgangspunkt i det arbeidet i Oslo kommune.
  • 05 februar

  • 09:00 - 11:30

  Parallell 1B: Skole

  Denne sesjonen er for og med vernepleiere som jobber i skolen. Forelesningene vil bestå av perspektiver på vernepleierfaglig arbeid i skolen og på utvikling av skoletilbud for barn og unge som vernepleiere jobber for. Foreleserne på denne sesjonen vil bli klar rett etter sommeren.

  Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner Lars Rune skal ha innlegg på parallellsesjon om skole basert på hans innlegg på vernepleier.no med samme navn.

 • Parallell 1C: PhD utdanning

  Flere og flere vernepleiere tar doktorgrad. Dette er en viktig utvikling både for den enkelte som gjør dette, for temaet de jobber med og også for vernepleierprofesjonen. Tre vernepleiere som holder på med sitt doktorgradsarbeid er invitert til å snakke om det temaet de arbeider med og også fortelle litt om det å ta en doktorgrad. Sesjonen er ment både for dem som er interessert i de enkelte temaene som blir presentert og for dem som er interessert i doktorgradsarbeid generelt.

   

  Tone Åker gjennomfører sitt doktorgradsarbeid ved OsloMet.  Prosjektet omhandler avhør av utviklingshemmede i volds- og overgrepssaker.

   

  Vigdis Reisæter er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, fakultet for helse og sosialvitenskap. Ho har opptak som PhD kandidat ved Universitetet i Oslo, fakultet for utdanningsvitenskap og tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk. Tittelen på hennes prosjekt er «Dei utfordrande relasjonane». Hun utforsker relasjonene mellom voksne, foreldre og tjenesteytere.

   

  Jon Magnus Eilertsens doktorgradsarbeid handler om stimulusekvivalens og overføringen av stimulusfunksjoner. Konkret dreier forskningen hans seg om forhold som påvirker folks valg og preferanser.

  • 05 februar

  • 09:00 - 11:30

  Parallell 1D: Arbeid

  Mer om de andre bidragene kommer rett etter ferien.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause

 • Parallell 2A: Medforskning/ selvbestemmelse

  Samfunnsdeltakelse; fra myndiggjøring på jobben til Inkluderende forskning
  Sesjonen vil ta utgangspunkt i flere prosjekt som er gjennomført de senere årene. Følgende vil blant annet være tema:
  Hva er inkluderende forskning? Hvorfor inkludere personer med utviklingshemming i forskning Hvordan inkludere personer med utviklingshemming i forskning? Foreleserne vil særlig legge vekt på  implikasjoner for vernepleierfaglig arbeid. May Østby og Aud Elisabeth Witsø skal lede sesjonen og sammen med vernepleiere og personer med utviklingshemming/ medforskere skal de belyse dette temaet i sesjonen. Mer om sesjonen kommer i august.
  • 05 februar

  • 12:30 - 14:30

  Parallell 2B: Aldring/ Palliasjon

  Mer informasjon om denne sesjonen følger rett etter ferien.

 • Parallell 2C: Seksuell helse

  I denne sesjonen har vi invitert bidragsytere som på ulike måter har jobbet med tema tilknyttet seksuell helse. Laila Nøsen er vernepleier og jobber som faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal. Hun skal snakke om Profesjonalitet og etikk i møte med andres seksualitet. Verdal kommune har over tid jobbet med kompetanseheving knyttet til seksuell helse i deres tjenester. Janne Kristin Hermann og Veronica Kolstad Olsen kommer og snakker om deres arbeid. I samarbeid med ildsjeler som til daglig jobber med personer med utviklingshemning arrangerer FRI OA  – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus tilbudet: PUST UT. Tilbudet er sosiale og inkluderende treff hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet. Vernepleier Carina Carlsen skal i denne sesjonen snakke om deres banebrytende arbeid.

 • Parallell 2D: Positive behaviour support

  Ulf Berge fra VID vitenskapelige høgskole i Sandnes skal lede denne sesjonen om positiv atferdsstøtte/ positive behaviour support. Sesjonen vil gi en kort innføring, samt gi eksempler fra ulike miljøer som har anvendt PAS i sitt fagutviklingsarbeid. Mer informasjon om denne sesjonen kommer rett etter ferien.

Konferansier for dagene

 

cato

Cato Brunvand Ellingsen er vår samarbeidspartner og faglig ansvarlig for konferansen. Han er vernepleier og stolt av det! Cato arbeider med habilitering og driver bloggen vernepleieren.com. Han vil lede oss gjennom konferansen med stødig hånd.

 

 

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. okt. 2018: kr. 2300 kr. 2875
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. okt. 2018: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1220 kr. 1416
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2589 kr. 3005
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1036 kr. 1170