Vernepleierkonferansen

Møteplassen for vernepleiere

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere. Her møtes vernepleiere og andre som er interessert i vernepleierfaglig arbeid til nettverksbygging, faglig påfyll, og fag- og profesjonsutvikling. Konferansen består av plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Utstillere er også velkommen.

 • 04 - 05 februar 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av vernepleierkonferansen 2019

  Velkommen til møteplassen for vernepleiere! Cato Brunvand Ellingsen åpner konferansen og presenterer sine tanker for de kommende to dager.

  • 04 februar

  • 10:15 - 11:00

  En snuoperasjon fra institusjon til universitet: vernepleiernes bidrag

  Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinert skoletilbud i barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo, samtidig som han selv er blitt en anerkjent foredragsholder. Han vil fortelle om sin oppvekst og hvordan han har fått blant annet vernepleierfaglig bistand. Han vil komme inn på hva han tenker om den gode hjelperen og viktige elementer i vellykkede hjelpetiltak.

  • 04 februar

  • 11:15 - 11:45

  Vernepleierkunnskapens plass i samfunnet

  Første del tar for seg hvordan foredragsholderen har nyttiggjort seg vernepleierkunnskapen på ulike områder i livet. Andre del handler om vernepleiernes rolle i kommunen. Det vil bli argumentert for at vernepleiernes kunnskap bør benyttes på flere områder enn i dag.

  • 04 februar

  • 11:45 - 12:15

  CRPD - Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Ann-Marit Sæbønes har gjennom en årrekke vært sentral i kampen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har vært leder for FFO, direktør i Bufdir, ordfører i Oslo og er fremdeles aktiv, blant annet som leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Hun er invitert til konferansen for å snakke om CRPD, hva konvensjonen innebærer og hvorfor denne er viktig for vernepleiere som yrkesutøvere og profesjon.

  • 04 februar

  • 12:30 - 13:00

  «Sånne som deg - sånne som meg»

  Tommy Sjåfjell er vernepleier med egen erfaring som rusavhengig. Han har markert seg som skribent og foreleser. Se blant annet kronikken «Sånne som deg og sånne som meg». Han er invitert til å snakke om rusomsorg, vernepleie og habilitering/ recovery.

  • 04 februar

  • 14:00 - 14:45

  Atferdsanalytisk miljøbehandling – hva som trengs for å arbeide strukturert og godt

  Innlegget er basert på boka «Atferdsanalytisk miljøbehandling – Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester». Hovedtema vil være lik praksis. Når er det behov for lik praksis, hvordan skal man legge til rette for det, og hvordan kontrollere at det skjer? Lik praksis knyttes opp mot begrepet behandlingsintegritet, som handler om at man gjennomfører tiltaksarbeid slik man har planlagt at det skal utføres. Det vil også bli presentert synspunkter på hva et atferdsanalytisk menneskesyn innebærer.

 • TryggEst - om å forhindre overgrep

  Prøveprosjektet TryggEst skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Forelesningen vil gi gjennomgang av TryggEst, vise de viktigste delene, orientere om hvordan en ivaretar både offer og overgriper, og si litt om forekomst av overgrep. Man vil fortelle om erfaringer fra England, og om hva som bør skje fremover.

 • Utviklingsfremming for utviklingshemmede?

  Asbjørn Strømmen vil i dette innlegget peke på enkle prinsipper for utviklingsfremming, som å skape fagmiljø i stedet for bare arbeidsmiljø, ha det «dritlænt» (trønderslang for «helt topp») på jobb, og jobbe kreativt. Det handler om ledelse, kultur og miljøarbeid. Strømmen er vernepleier og jobber hos rådmannens fagstab i Trondheim kommune.

 • Nye nasjonale retningslinjer

  Høsten 2017 startet arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Arbeidet ble kalt RETHOS, og medfører at utdanningsinstitusjonene får nye føringer for arbeidet deres med vernepleierutdanningen. I 2018 er forslag til retningslinjer på høring og innspillene fra høringen blir jobbet med høsten 2018. Dette arbeidet er sentralt for fremtidens vernepleierutdanning. Før årets konferansemiddag arrangerer vi en samtale om vernepleierutdanningen etter RETHOS.
 • Dag 2 kjøres med parallellseminarer - velg ett seminar før, og ett seminar etter lunsj.

 • Positive Behavior Support

  Positiv atferdsstøtte/ positive behavior support er et rammeverk for arbeid med mennesker. Positiv atferdsstøtte bygger i hovedsak på moderne atferdsanalyse og humanistiske verdier, og søker å bidra til økt livskvalitet, inkludering, deltakelse og tilegnelse av sosialt verdsatte roller som fremmer medborgerskap. Ulf Berge vil gi en kort innføring i positive behavior support, samt knytte dette til vernepleie og vernepleierfaglig yrkesutøvelse.

 • Parallell 1A: Ledelse

  I 2016 omorganiserte Sandnes kommune hele omsorgstjenesten, og etablerte Enhet for funksjonshemmede. Dette sammenfalt med systemtilsyn med tjenesten fra Fylkesmannen. Idar Flåto vil presentere noen av sine forberedelser og erfaringer så langt med den nye enheten. Han ser spesielt på fag, folk og penger. Bygging av ny felles kultur gjennom felles strukturer var hovedfokus i ledergruppa.

   

  Oslo kommune har de siste årene hatt sterkt fokus på tillitsbasert ledelse og tillitsbasert praksis i sine helse- og omsorgstjenester. Øyvind Henriksen har hatt flere lederstillinger i Oslo kommune og har de siste årene vært bydelsdirektør i bydel Nordre Aker. Han kommer på konferansen for å snakke om tillitsbasert ledelse og implementering av dette, med utgangspunkt i det arbeidet i Oslo kommune.

   

  «En sjef er en som behøver andre» og som skal gjøre en gruppe mennesker gode og jobbe mot et eller flere mål. Gjennom å være leder i mange år innenfor vernepleierfaglig arbeidsfelt vil Marit reflektere over viktige faktorer for å lykkes som leder og med faglig utvikling. Hvordan definere en felles visjon og felles forståelse for videreutvikling? Hvem er jeg som leder/person? Hvem bør jeg være? Ønsker jeg å bli en leder? Hvordan kan jeg påvirke en gruppe til å jobbe mot felles mål?

 • Parallell 1B: Positive behaviour support

  Denne sesjonen følger opp Ulf Berge sitt plenumsforedrag om positiv atferdsstøtte. Vi får eksempler fra tre ulike miljø, som på forskjellig vis har anvendt dette i sitt fagutviklingsarbeid.

   

  Implementering av Positiv atferdsstøtte blant tjenesteytere i en bolig for mennesker med utviklingshemming. Her vil man ta for seg de to første fasene av en implementeringsprosess der hensikten er å øke kompetanse i en personalgruppe for å kunne yte gode tjenester til det beste for brukerne. Innlegget holdes av Katrine Stakland, Anne Sofie Alendal og Anita Grainger. Alle tre er utdannet vernepleiere med bred erfaring fra avlastning og boliger for mennesker med ulike funksjonshemminger.

   

  Hvordan kan positiv atferdsstøtte kan anvendes i praksis. De tar utgangspunkt i et prosjekt som avdelingen fikk i januar, og vil fortelle om hvordan de har lagt opp organisering og tjenestetilbud på en slik måte at det kan øke livskvaliteten til en person med atferd som utfordrer. Hvordan har positiv atferdsstøtte påvirket dem til å håndtere utfordringene de sto ovenfor på en annen måte enn de ellers ville ha gjort. Innlegget holdes av Håkon Tøfte, Birgit Saunders og Oda Brandbu.

   

  Positiv atferdsstøtte i et endringsarbeid
  Georg de Lange viser oss eksempel på bruk av positiv atferdsstøtte i et behandlingsforløp med til dels svært alvorlig utagerende atferd både mot målpersonen selv og mot nærpersoner med tanke på økt livskvalitet og selvbestemmelse.

 • Parallell 1C: PhD-utdanning

  Flere og flere vernepleiere tar doktorgrad. Dette er en viktig utvikling både for den enkelte som gjør dette, for temaet de jobber med og også for vernepleierprofesjonen. Tre vernepleiere som holder på med sitt doktorgradsarbeid er invitert til å snakke om det temaet de arbeider med, og også fortelle litt om det å ta en doktorgrad. Sesjonen er ment både for dem som er interessert i de enkelte temaene som blir presentert, og for dem som er interessert i doktorgradsarbeid generelt.

   

  Tone Åker gjennomfører sitt doktorgradsarbeid ved OsloMet.  Tones doktorgradsprosjekt omhandler avhør av utviklingshemmede i volds- og overgrepssaker. Hvordan avhør gjennomføres kan være avgjørende for rettsprosessen i slike saker. Dette gjelder både forhold knyttet til avhørsmetoden og avhørerens ferdigheter. Manglende evne til å formidle opplevelser med ord kan gjøre avhør vanskelige og kan true offerets rettssikkerhet.

   

  Vigdis Reisæter er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, fakultet for helse og sosialvitenskap. Hun har opptak som PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo, fakultet for utdanningsvitenskap og tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk. Tittelen på hennes prosjekt er «Dei utfordrande relasjonane». Reisæter utforsker relasjonene mellom voksne, foreldre og tjenesteytere.

   

  Jon Magnus Eilertsens doktorgradsarbeid handler om stimulusekvivalens og overføringen av stimulusfunksjoner. Konkret dreier forskningen hans seg om forhold som påvirker folks valg og preferanser.

 • Parallell 1D: Arbeid

  Mennesker med utviklingshemming møter på de fleste barrierene når det gjelder deltakelse i arbeid. Ferdigheter og kunnskap om tilretteleggingsmetoder har stor betydning for mulighetene til deltakelse i egen arbeidshverdag. Fossheim bruker blant annet målrettet miljøarbeid som metodikk i varig tilrettelagte arbeidsavdelinger. Kan målrettet miljøarbeid bidra til styrket arbeidsdeltakelse i varig tilrettelagt arbeid?

   

  InnArbeid – overgangen fra videregående skole til arbeidsliv. Dette er et flerårig, tverrfaglig forskningsprosjekt med tittelen: Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi
  Personer med utviklingshemming opplever ofte flere hinder enn andre i overgangen mellom videregående skole og arbeidsliv. Den første fasen i prosjektet har fokusert på barrierer, behov og mulighetsrom finnes i overgangen. Foredraget vil ta for seg juridiske, økonomiske, individuelle og institusjonelle faktorer som har blitt avdekket i den første kartleggingsfasen av prosjektet. Særlig vil fokuset være på mulighetene og de ideene til løsninger som har kommet frem.

   

  Solgun skal snakke om vernepleierens rolle i NAV. Hvorfor og hvordan er vernepleierkompetansen nyttig i arbeidet med arbeidsavklaring og oppfølging.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsjpause.

 • Parallell 2A: Samfunnsdeltakelse for personer med utviklingshemming gjennom myndiggjøring og medforskning

  Sesjonen vil ta utgangspunkt i flere prosjekt som er gjennomført de senere årene.

   

  Del 1: Myndiggjøring på arbeidsplassen
  Her vil Aud Elisabeth Witsø (Vernepleierutdanningen, NTNU) og en vernepleier ved Melhus Arbeidssenter dele erfaringer med hvordan en kan øke aktiv medvirkning for personer med utviklingshemming gjennom myndiggjørende gruppemetodisk arbeid og brukerråd på arbeidsplassen.

   

  Del 2: Hva er inkluderende forskning? Hvorfor inkludere personer med utviklingshemming i forskning? Hvordan inkludere personer med utviklingshemming i forskning?
  Her vil May Østby (Vernepleierutdanningen i Østfold og Molde), Ole Magnus Oterhals (medforsker), Marit Haugenes (Vernepleierutdanningen ved Nord Universitet) og Magnus Sten (medforsker) presentere erfaringer fra to prosjekt hvor personer med utviklingshemming har vært medforskere, prosjektene «Mitt hjem – Min arbeidsplass» og «Slik vil jeg ha det!».

   

  Foreleserne vil særlig legge vekt på implikasjoner for vernepleierfaglig arbeid. May Østby og Aud Elisabeth Witsø skal lede sesjonen og sammen med vernepleiere og personer med utviklingshemming/ medforskere skal de belyse temaene i sesjonen.

 • Parallell 2B: Aldring/ Palliasjon

  I april 2015 ble Consensus Norms for Palliative Care of People with Intellectual Disabilities in Europe publisert av European Association for Palliative Care (EAPC). Dokumentet bygger på en europeisk konsensusundersøkelse fra 18 europeiske land, og inneholder anbefalinger om palliativ omsorg for mennesker med utviklingshemming. Anbefalinger fra studien eller omtale av temaet, er ikke å finne i høringsutkastet til norske retningslinjer om palliasjon: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende. Denne mangelen på oppmerksomhet overfor mennesker med utviklingshemming i svært sårbare situasjoner, er en situasjon vi som arbeider innen dette feltet ikke kan «sitte å se på». Spørsmålet er; hva kan hver og en av oss gjøre for at mennesker med utviklingshemming får den tilretteleggingen de trenger ved livets slutt? Og, hvordan kan vi påvirke vår kommune til å ha gode retningslinjer for palliasjon overfor mennesker med utviklingshemming – som faktisk fungerer? Foredraget inneholder også et kort innblikk i en nyere, norsk undersøkelse om erfaringer og meninger mennesker med utviklingshemming har om livsavslutning og død.

   

  «Hvis du er helseløs når du er gammel, da blir du ikke gammel»
  Lene skal, som kursholder og samtalepartner, ta utgangspunkt i seniorkurs for personer med utviklingshemming og snakke om aldring fra utviklingshemmedes perspektiv. Samarbeid med tjenesteytere og ledsagere har også satt dem på sporet av hva en vernepleier bør ha ekstra fokus på og ansvar for i helhetlig oppfølging av eldre personer som har utviklingshemning. Ved å ta i bruk tilrettelagte verktøy, være interessert i faget og opptatt av at den eldre personen skal få gode og tilpassede tjenester, vil hun snakke om aldring fra «hva forskningen viser til hva hovedpersonene selv er opptatt av».

   

  Elisabeth jobber som vernepleier på Jevnaker Omsorgs-og rehabiliteringssenter. Hun skal snakke om vernepleierrollen og hennes arbeidshverdag i eldreomsorgen.»

 • Parallell 2C: Skole

  Denne sesjonen er for og med vernepleiere som jobber i skolen. Forelesningene vil bestå av perspektiver på vernepleierfaglig arbeid i skolen, og på utvikling av skoletilbud for barn og unge som vernepleiere jobber for.

   

  Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner Lars Rune Halvorsen skal ha innlegg på parallellsesjon om skole, basert på hans innlegg på vernepleier.no.

   

  Silje Gislefoss Netland skal snakke om bruk av tvang og makt i skolen. Hun vil blant annet diskutere case i forhold til §17 om nødrett i straffeloven samt kap 9A i opplæringsloven.

   

  Tor Anders Brandt og Raymond Johansen: Dagens skole er kompleks og har mange utfordringer når det kommer til eksempelvis klasseledelse, og utfordrende atferd hos enkeltelever. Fremlegget vil ut fra et systemperspektiv ta for seg metoder for å endre de voksnes atferd i skolen, for på den måten å legge til rette for at de fleste elevene får utnyttet sitt potensiale best mulig, og at betingelsene for utfordrende atferd minimeres. Tilnærmingen tar utgangspunkt i bøkene til Inger Bergkastet, atferdsanalytisk teori og erfaringer gjort av foredragsholderne.

 • Parallell 2D: Seksuell helse

  I denne sesjonen har vi invitert bidragsytere som på ulike måter har jobbet med tema tilknyttet seksuell helse. Laila Nøsen er vernepleier og jobber som faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal. Hun skal snakke om profesjonalitet og etikk i møte med andres seksualitet. Verdal kommune har over tid jobbet med kompetanseheving knyttet til seksuell helse i deres tjenester. Janne Kristin Hermann og Veronica Kolstad Olsen kommer og snakker om deres arbeid. I samarbeid med ildsjeler som til daglig jobber med personer med utviklingshemning arrangerer FRI OA  – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus tilbudet: PUST UT. Tilbudet er sosiale og inkluderende treff hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet. Vernepleier Carina Carlsen skal i denne sesjonen snakke om deres banebrytende arbeid.

Konferansier for dagene

 

cato

Cato Brunvand Ellingsen er vår samarbeidspartner og faglig ansvarlig for konferansen. Han er vernepleier og stolt av det! Cato arbeider med habilitering og driver bloggen vernepleieren.com. Han vil lede oss gjennom konferansen med stødig hånd.

 

 

 • Priser kommer senere