Autisme i skolen

En konferanse for alle som arbeider med elever

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse elevene en bedre skolehverdag?

 • 11 - 12 mars 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 11 mars

  • 10:45 - 11:45

  Spesialundervisning i krise?

  Et statlig nedsatt ekspertutvalg overleverte tidligere i år en rapport til kunnskapsministeren. Utvalget foreslår store endringer i det spesialpedagogiske systemet. Ressurser og kompetanse skal flyttes tett på skoler og barnehager. Målet er raskere og bedre hjelp til flere. Utvalget vil legge ned dagens PP-tjeneste og Statped. Er det sant at spesialundervisningen fungerer katastrofalt dårlig, og i så fall: Hvorfor er det slik?

 • Forståelse av autismespekterforstyrrelser - verktøykasse for tilrettelegging

  Jon Fauskanger er først og fremst opptatt av å møte alle mennesker som individer – uavhengig av diagnose. Samtidig er det fellesnevnere i måten mennesker med ulike former for autisme, påvirkes og reagerer. Hva er disse fellesnevnere, og hvordan arbeider man med tiltak på et overordnet nivå. Jon er medforfatter av boken «Psykisk helse i skolen», og arbeider med autismespekterforstyrrelser, både klinisk og gjennom forskning. Under konferansen presenterer han et oversiktsbilde på diagnosen, og på mulige tiltak.
 • Skolevegring

  Ellen Kathrine Munkhaugen har akkurat levert sin doktoravhandling om autisme og skolevegring. Hun er blant de fremste på dette fagfeltet i landet.  Munkhaugen vil orientere om funn, og presentere ulike årsaker til at barn og unge med autisme ikke ønsker å være på skolen. Hva kan være «medisinene» for å forebygge og hjelpe de som sliter med skolevegring?

 • Bruk av tvang og makt i skolen

  Hva er tvang og makt, og hva er det ikke? Helselovgivningen åpner for bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede, og dette kan i særlige tilfeller være aktuelt skoletiden. Men da skal tiltakene gjennomføres av personell fra helse- og omsorgssektoren, og slike tiltak er altså helsehjelp og ikke opplæring. Det er opplæringsloven som gjelder for opplæring i skolenog der har ikke tvang noen plass. Samtidig har alle som arbeider i skolen, plikt til å gripe inn for å hindre at elever skader seg selv eller andre, men da er det straffelovens nødvergeregler som gjelder.  Hvordan skal man forstå det kompliserte lovverket?

   

 • Autisme og psykiske lidelser

  Mennesker med autisme har større sårbarhet for å utvikle psykisk lidelse, men ofte kan det være vanskelig å avgjøre hva som er hva. Hva er de vanligste tilleggs-lidelsene for personer med autisme, hvordan kompliserer dette samværet med eleven, og hva kan man gjøre som støttepersonell i skolen? Sissel Berge Helverschou er ph.d. psykologspesialist med fordypning i habilitering, og har blant annet særlig god kjennskap til psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme. Helverschou jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

  • 11 mars

  • 16:15 - 17:00

  Tung tids tale

  Forfatteren Olaug Nilssen tok ifølge et norsk anmelderkorps i 2017 pusten fra leserne med sin bok «Tung tids tale». Den handler om gutten som var som alle andre barn, rask i vendingen, snakket godt, sang og pratet. En aktiv gutt på alle vis. Men så snudde utviklingen i en helt annen retning. Under sitt foredrag vil Nilssen i stor grad snakke om erfaringer i forholdet skole og hjem.

  Dag 2

  Tema: Tilrettelegging

 • Erfaringer: Slik lykkes Stian Orm

  Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinert skoletilbud i barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo, samtidig som han selv er blitt en anerkjent foredragsholder. Sammen med dosent Jon Arne Løkke ved Høgskolen i Østfold vil Orm gi oversikt over hvordan han ved hjelp av adferdsanalyse og god systematisk bistand lykkes med sin hverdag. Jon Arne Løkke vil orientere om de ulike suksessfaktorene som førte til de omfattende endringene Stian gikk gjennom.

 • Autisme og inkludering i grunnskolen

  Kan skolens prinsipp om inkluderende opplæring kombineres med enkeltelevers store behov for struktur, forutsigbarhet og oversikt? Elever med autisme er veldig forskjellige, men de aller fleste opplever at det er krevende å være i situasjoner der de må forholde seg til mange mennesker. Hvordan skape gode læringssituasjoner for alle elever, i et inkluderende miljø?

 • Tilrettelegging for selvstendighet i skolen

  Elever med autismespektertilstander kan ha vansker med å organisere arbeidet sitt. Dette har ført til at de fleste av disse elevene får hjelp til dette fra personalet på skolen. Mange har egne assistenter og spesialpedagoger som hjelper til. Det finnes imidlertid metoder og hjelpemidler som kan gjøre disse elevene mer selvgående og mindre avhengige av hjelp fra personalet. Torill Fjæran-Granum vil fortelle om ulike måter å tilrettelegge for selvstendighet, for elever med autismespektertilstander.

 • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd

  Mange faktorer påvirker atferd. Det kan eksempelvis handle om sykdom, smerte, psykisk lidelse, «der-og-da-hendelser» i omgivelsene, og mangelfullt skole- og tjenestetilbud. Kan forekomst av utfordrende atferd forebygges gjennom kartlegging, analyser og proaktive strategier? Kan man ved dette bidra til å flytte skole- og helseansattes fokus bort fra reaktive strategier, dvs. reaksjoner når utfordrende atferd forekommer? Hvilke konsekvenser kan det i så fall gi? Terje Fredheim, som er fagleder og atferdsanalytiker, vil gi råd om hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd.

   

  • 12 mars

  • 13:00 - 13:45

  Å kunne takle følelser

  Elever med autismespekterforstyrrelse strever ofte med å gjøre seg forstått og takle sosiale situasjoner på skolen. Hvordan ivaretar vi at eleven tilegner seg en sosial basis kompetanse som styrker evnen til sosial læring, og har fokus mot trivsel og delaktighet. Innlegget går nærmere inn på hvordan vi som støttepersonell kan veilede elevene i å takle sine følelser. «Du er et menneske, og du er deg selv. Men hva er det å være seg selv?»

 • En jobb som gir og tar?

  Å hjelpe kan være svært givende og meningsfullt. Men det kan også være utfordrende – og det er ikke bestandig vi strekker til. Vi blir utsatt for andres fortvilelse, uro og utfordrende atferd, Vi strekker ikke bestandig til med ”vanlig” kommunikasjon og vi kan få lite respons tilbake fra det menneske vi prøver å hjelpe. Jobben gjør noe med oss, på godt og vondt – og hvordan skal vi balansere uten at det koster for mye?

Målgruppe

Denne konferansen er tiltenkt alle som arbeider med denne elevgruppen i skolen, og de som jobber tett på elevene også utenom skolen.

Se også våre andre arrangement:

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15.nov: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15.nov: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168