Barn som pårørende

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Presentasjonene kan du laste ned her

 • 02 - 03 desember 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 02 desember

  • 10:00 - 10:30

  Åpning av konferansen barn som pårørende

  Generalsekretær i Voksne for barn, Signe Horn åpner konferansen.

  • 02 desember

  • 10:30 - 11:15

  Å ta avskjed på en god måte

  Hvordan møter vi barn som har mistet noen som står dem nært? Gjennom ritualer og eksempler kan dette gjøres på beste mulig måte. Atle Dyregrov er en kjent foredragsholder som presenterer kunnskap som lett lar seg omsette i praksis. Han er spesialist i klinisk psykologi professor og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Han arbeider med oppfølging av barn og familier som mister en kjær. Hans forskningsområde er sorg hos barn og familier og katastrofepsykologi. Han har skrevet en rekke bøker, bla. bøkene Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg, Sorg hos barn, Barn og traumer, Sorg hos små barn og Katastrofepsykologi. Han ble i 2014 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid på området.

  • 11:30 - 13:00

  Tema: språk og kommunikasjon med barn og unge som har det vanskelig.

 • Helsefremmede samtaler med fokus på friskfaktorer og livsmestring, når livet er vanskelig

  Et foredrag med fokus på helsefremmende faktorer til barn som pårørende. Hvordan bygger vi opp robusthet og livsmestring hos barn og unge til å skape en psykologisk motstand mot stress og barrierer når livet er vanskelig. Gjennom foredraget får man råd til konkrete verktøy for hvordan man kan tilrettelegge for best mulig kommunikasjon og mestringsstrategier. Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom.

 • Hvorfor spurte ingen meg?

  Barn er ofte ensomme i vanskelige livssituasjoner. Hjelpere kan være usikre på hvordan vi skal møte barn, og hvordan vi kan snakke med dem, sier Anne Kirsti Ruud, som gir deltagerne en innføring i hvordan voksne kan snakke med barn som pårørende. Anne Kirsti Ruud er spesialist i klinisk pedagogikk og ansatt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt. Hun har undervist mye om temaer knyttet til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner, enten dette er skolestart, mobbing, dødsfall i nære relasjoner eller barnevernets arbeid. Anne Kirsti har skrevet boka «Hvorfor spurte ingen meg», og har mye erfaring fra arbeid med traumatiserte barn.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 02 desember

  • 14:00 - 14:30

  "Hei" er et spill som hjelper barn med å snakke om tanker og følelser.

  Spillet er utviklet av Kristin Sommerseth Olsen (Psykolog, BUPA Stavanger) og Guro Winsnes (psykologspesialist). De jobbet med barn, men opplevde at det ofte var vanskelig å få barn til å åpne seg. Hei-spillet ble et verktøy for å komme i snakk med barna.

 • Ny nettside for unge pårørende!

  Nettsiden up.no lanseres 1. november. Den henvender seg til unge pårørende, og har alderstilpasset innhold. Leder for Pårørendesenteret i Stavanger, Unn Birkeland og Web redaktør Kristin Lyse, vil presentere denne nettsiden på konferansen.

  • 02 desember

  • 15:00 - 15:30

  Hvem hjelper barn når mor eller far har prøvd å ta livet sitt?

  Barn og ungdom ofte dekker over at foreldrene har det vanskelig. Barna kan late som om «de har glemt noe hjemme», for å ha en unnskyldning til å måtte ringe hjem og sjekke om det går bra med mamma. Men kanskje gruer noen seg like mye til å komme hjem igjen, i redsel for ha funnet forelderen bevisstløs hjemme etter en selvpåført overdose medisiner, eller andre former for selvmordsforsøk. Hvem hjelper barn når mor eller far har prøvd å ta livet sitt? Tine K. Grimholt har i sin PhD avhandling forsket på oppfølging og behandling av selvmordsforsøk. Hun har også fokusert på barn som pårørende og etterlatte ved selvmordsatferd ved Oslo Universitetssykehus. Hun arbeider for tiden som førsteamanusnesis ved Sykepleierutdanningen på Oslo Met.

 • Søsken som pårørende

  Hvordan går det egentlig med søsken som pårørende? Hva oppleves som vanskelig når broren eller søsteren din har en funksjonsnedsettelse? Hvordan kan tjenesteytere gi den lovpålagte støtten? Frambu senter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt UIO har siden 2012 gjennomført forskningsprosjektet «Søskenprosjektet» for å besvare disse spørsmålene. På konferansen vil «SIBS», en gruppeintervensjon for søsken til barn med en fysisk, psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse, presenteres. Seks måneder etter deltakelse i SIBS finner vi signifikant positiv endring i søskens psykiske helse, økt kunnskap om diagnose og bedret foreldre-barn kommunikasjon. Torun Marie Vatne er psykologspesialist og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og prosjektleder i søskenprosjektet.

  Dag 2

  • 03 desember

  • 09:00 - 09:45

  Mødre mot alle odds?

  En stor andel av de som har rusproblemer har selv vært barn som pårørende i familier med rusmisbruk. Hva skjer med rusavhengige kvinner med slik erfaring når de får barn? Hvilke erfaringer står de overfor? Eli Marie Wiig har i sin doktorgradsavhandling intervjuet rusavhengige spebarnsmødre innlagt til rusbehandling, deres nærmeste støttepersoner og terapeutene ved behandlingsenheten.  I tillegg til det å bli mamma når en har mangelfull erfaring med gode rollemodeller for foreldrerollen, må mødrene også klare å holde seg unna rusmidler. Samtidig trenger de å bearbeide traumer fra egen oppvekst. Mange har levd hele livet på siden av samfunnet og mangler et rusfritt sosialt nettverk, i tillegg til at de verken har utdanning eller jobb, og må starte på nytt. Wiig vil i sitt innlegg også gi råd til helse-/sosialtjenestene om hva de bør gjøre for å bidra til å bryte sirkelen av vanskelige barndomserfaringer.  Familiene trenger både langvarig behandling og tett oppfølging i hjemmet og nærmiljøet i mange år.

 • Asker kommune ble prisvinner for årets pårørendekommune i 2018

  Asker kommunes satsing på pårørende har fått nasjonal oppmerksomhet. De har en kultur som oppfordrer til nytenkning, og som har vært av en avgjørende betydning for utvikling av pårørendetilbudet i kommunen. Arbeidet med pårørende favner blant annet områdene psykisk helse, rus, kreft, demens og også barn av foreldre som er syke. Arbeidet med pårørende er diagnoseuavhengig og gjelder voksne og barn som pårørende. Kommunens gode informasjon på nettopp hvilke tilbud som finnes til pårørende, er noe av det juryen fremhevet i sin begrunnelse for pristildelingen til Asker. Videre vektlegges det at kommunen jobber systematisk og helhetlig blant annet med å implementere den nasjonale pårørendeveilederen, og at de inkluderer både voksne og barn som pårørende i sitt tilbud, uavhengig av diagnose. Vibeke Rochmann, pårørendekoordinator i Asker kommune har med seg Cecilie Lobben Munch, psykolog i Barne- og familieenheten og Kristin Raugland, koordinator for barn som pårørende.

  • 03 desember

  • 10:30 - 11:30

  Barn som pårørende og etterlatte

  Kari Dyregrov, dr. philos, er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og prof. II ved Senter for Krisepsykologi, UiB. Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år og har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt. Hun vil i sitt innlegg ta opp følgende momenter:

  • «Barn som pårørende og etterlatte» med utgangspunkt i lovbestemmelsen.
  • Hvorfor trengs lovbestemmelsen?
  • Noen særegne utfordringer som må i fokus
  • Noen hovedretningslinjer for hjelp og støtte

  Lunsj 11:30 -12:30

 • Noen på hjertet

  PIO-Ung er Pårørendesenteret ( PIO) i Oslo sin satsing på barn og unge som pårørende, og består av tilbud til barn og unge som chat, telefon, grupper og samtaler i senteret. Alene, eller sammen med resten av familien. PIO-senteret forvalter også et fond som gir stimuleringsmidler til prosjekter og grupper for barn og unge pårørende i bydelene i Oslo. PIO-Ung ønsker å løfte barn og unge pårørendes stemme og erfaringer inn til hjelpeapparatet og ut i det offentlige rom. De besøker bla. skoler – og snakker med lærere, helsesykepleiere og elever. Ellen Fjestad som arbeider med PIO-ung og Hanne Storvik som er rådgiver vil fortelle om hvordan barn og unge opplever det å være i en familie som er rammet av sykdom, og hvordan voksne kan møte dem. De vil hjelpe barn og unge å bli bevisst sin rolle som pårørende og kunne sette ord på følelser og tanker. Gjennom kunnskap og informasjon vil de bidra til at barn og unge som pårørende krever sin rett, og blir i stand til å be om hjelp.

 • Du er ikke den eneste - barn og ungdom som har foreldre med psykiske vansker/ rusproblemer

  Elisabeth Jølstad Hilde, familieterapeut i Nordstrand bydel.
  Leder for samtalegrupper med barn og ungdom som har foreldre med psykiske vansker/ rusproblemer.

Informasjon

Godkjent som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer.


Overnatting fra dagen før:
Du kan bestille med ekstra overnatting fra dagen før konferansen dersom reisen din krever dette.

Grupperabatt:
Er dere fem eller flere kan dere ta kontakt med oss for grupperabatt.

Relevante konferanser:

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. september:kr. 2400kr. 3000
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. september:kr. 2900kr. 3625
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168