Barn som pårørende

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

 • 19 - 20 november 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 19 november

  • 10:30 - 11:00

  Åpning av konferansen

  Hva tenker myndighetene rundt barn som pårørende, og hvilke tiltak mener barne- og likestillingsministeren trengs i arbeidet med barna? Statssekretær fra barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug åpner konferansen.

  • 19 november

  • 11:15 - 11:45

  Hva vet vi om barn som pårørende? Fra forskning til handling.

  Innlegget er en kunnskapsoppsummering om barn som er pårørende, basert på nasjonal og internasjonal forskning. Marianne ser også på hvordan vi skal benytte kunnskapen vi allerede har til gjøre situasjonen bedre for barn som er i en pårørende-situasjon.

   

  • 19 november

  • 12:00 - 13:00

  Hvorfor og hvordan ivareta barn og ungdom, som opplever alvorlig sykdom/skade i familien?

  Barnas rett til medvirkning styrkes nå i helsetjenesten, og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken, og barn som etterlatte. Trude Aamotsmo er kreftsykepleier med master i sykepleievitenskap og leder av Råd for barn som pårørende på Oslo universitetssykehus (OUS). Ved siden av å møte familier som opplever alvorlig sykdom og død tilbyr hun undervisning med dette som tema. Hun er en aktiv pådriver for sykehusets arbeid med barn, ungdom og søsken som pårørende og etterlatte.

  • 19 november

  • 14:00 - 14:45

  Barn som pårørende i akuttsituasjoner

  I krisesituasjoner vil det ofte barn oppleve situasjonen skremmende og uforståelig. Disse barna trenger informasjon og ivaretagelse. Foredraget vil gi praktiske råd og tips til hva du som hjelper kan bidra med. Å gi barn som pårørende nødvendig oppfølging er viktig forebyggende helsearbeid. Anne Kristine Bergem er psykiater med en mastergrad i kommunikasjon og ledelse.

  Tema: Om tillit, språk og kommunikasjon med barn og unge som har det vanskelig

 • Å være samtalepartner med barn

  Barn er ofte ensomme i vanskelige livssituasjoner. Hjelpere kan være usikre på hvordan vi skal møte barn, og hvordan vi kan snakke med dem, sier Anne Kirsti Ruud, som gir deltagerne en innføring i hvordan voksne kan snakke med barn som pårørende. Anne Kirsti Ruud er spesialist i klinisk pedagogikk, og har i en årrekke undervist om temaer knyttet til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner.

  • 19 november

  • 16:00 - 16:30

  Å våge seg ut på ungdommens kommunikasjons-arena.

  For å oppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktige førstekontakten. Nå når barn og tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt, blir det stadig mer unaturlig å åpne seg i tilfeldige møter med helsepersonell. Hvordan kan vi åpne opp for å tenke annerledes om kommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere?  Tale Maria Krohn Engvik- «Helsesista»,begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sine elever. Hun traff en nerve hos ungdommene, og er nå blitt hele Norges helsesøster på Snap. På veien har hun lært mye om form, innhold, og digitale strategier for å knytte kontakt med unge som sliter.

  • 19 november

  • 19:30

  Konferansemiddag

  Dag 2

 • Barn som pårørende ved rus, psykisk og somatisk sykdom

  Barn av psykisk syke og rusavhengige er en utsatt og sårbar gruppe. Ifølge Helsedirektoratet tilhører nærmere en halv million barn i Norge med familier hvor minst en av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Marianne Straume er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har i nærmere 15 år veiledet grupper med fosterforeldre til barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom og rus. Hun har i 30 år hatt samtalegrupper og individuell behandling av barn som pårørende til kreftpasienter. Straume vil dele av sine erfaringer og presentere hvordan hun arbeider med denne gruppen.

 • Barn og sorg etter langvarig sykdom

  Barn har behov for informasjon, støtte og veiledning når en nær person rammes av alvorlig sykdom. Familie, skole og nettverk kan alle spille viktige roller for å ivareta og styrke et barn som har mistet en av sine nærmeste etter langvarig sykdom. Hvordan kan kommunikasjonen tilpasses barnet og hva trenger barnet videre i sin sorgprosess? Heidi Wittrup Djup reflekterer rundt disse temaene i sitt foredrag om barn som pårørende, med særlig fokus på barns sorgprosess og oppfølgingsbehov.

 • Barnas stemme 

  BAR-nettverket er et nettverk av mennesker som har vokst opp som barn av rusmisbrukere. Cecilie Haugland fra BAR har en bachelor i barnevernspedagogikk. I tillegg til sin egenerfaring som barn som pårørende, har hun tidligere arbeidserfaring innenfor kommunal rus- og psykiatritjeneste samt ved rusinstitusjon. Hva tenker hun om støtteapparatets forbedringspotensial?

 • Hvordan sikrer vi god nok oppfølging og inkludering av barn som pårørende i helsetjenestene? 

  Rapporter viser at det rår en tilfeldighet i hvordan barn som pårørende blir ivaretatt. Hvordan pålegger loven hjelpeapparatet en plikt til å se til disse barna og hvordan gjør vi dette i praksis? Siri er leder for Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, BarnsBeste

 • Kommunal praksis i oppfølging av pasientens barn - rammer, betingelser og ledelse. 

  Ålesunds store satsing på å hjelpe barn av foreldre med enten fysiske eller psykiske utfordringer har gitt gode resultater, og ble i 2017 tildelt prisen Årets pårørendekommune. Med sine 22 barneansvarlige ansatte  i psykisk helse, rus- og somatiske tjenester, arbeider de systematisk med å gi barn et bedre tilbud.

 • De usynlige barna

  Det er alltid slik at de som ikke krever hjelp, roper høyt, eller utagerer, er de som er vanskeligst å hjelpe. Frøydis Gullbrå som er spesialist i allmennmedisin og fastlege og kommuneoverlege i Modalen, og skrevet sin doktorgradsavhandling om barn som pårørende i kontakt med fastlegen. Her gir hun sine råd til hvordan helsepersonell i samarbeid med fastlegen kan være til best mulig hjelp.

Konferansier: Siri Gjesdahl

Siri er leder for kompetansenettverket BarnsBeste
BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for.

 

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet

 • Printvennlig program

 • Priser kommer senere