Barnehabiliteringskonferansen

Fokus på barn, unge, deres familier og deres tjenester

Målgruppen er først og fremst ansatte i kommunale tjenester, men vi antar at konferansen også vil kunne være interessant for ansatte i spesialisthelsetjenester, sjeldentjenester, tjenestebrukere/ pårørende, administratorer, politikere og andre.

 • 11 - 12 juni 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av Barnehabiliteringskonferansen

  Velkommen til en konferanse om oppvekst, funksjonshemming og tjenester. Cato er konferansier og faglig ansvarlig for konferansen. Han har erfaring fra blant annet barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten og har skrevet masteroppgaven «Livet utenfor normalen». Han ivrer for at vi skal se det enkelte barn, den enkelte familie ut i fra deres egne ønsker, behov og verdier. Han er opptatt av at vi skal motvirke normalitetens kraft som premiss for tjenester, og heller være mangfoldssensitiv i vår tilnærming.

  • 11 juni

  • 10:15 - 11:00

  Mitt liv - Marianne Knudsen

  Marianne er ung aktivist som har blitt en viktig stemme for å fremme situasjonen for funksjonshemmede. Hun har skrevet flere innlegg i aviser, deltatt i ulike programmer og representert organisasjoner for funksjonshemmede. Hun vil i sitt innlegg snakke om egne opplevelser som funksjonshemmet, om hennes møte med tjenester og samfunn, samt komme med betraktninger om hva som skal til for å styrke situasjonen for funksjonshemmede.

  • 11 juni

  • 11:15 - 12:00

  Hva vet vi?

  Hva vet vi om oppveksten til barn og unge med funksjonshemming. Bufdir er invitert til å oppsummere situasjonen for de som lever et liv med en funksjonshemming.

 • Barns rettigheter og barns medvirkning

  Ivar er jurist i UNICEF og var også medlem av rettighetsutvalget som høsten 2016 la frem NOU 2016:17 På lik linje. Han vil i sitt innlegg rette fokus på barns rett til medvirkning, hvilke rett de har til å bli hørt i saker som angår dem og kommunenes plikt til å legge til rette for dette.

 • Et minoritetsetnisk perspektiv på oppvekst med funksjonshemming

  Faridah har over flere år jobbet utrettelig for å fremme samarbeidet mellom familier og hjelpeapparatet. Hun kjenner godt til utfordringene problematikken innebærer og viktigheten i å skape en møteplass for alle i samme situasjon. Faridah var den første med minoritetsbakgrunn i brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus og bidro på vegne av minoriteter. Hun har også  samarbeidet med LMS barn og unge siden 2007 ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS. Hun bidrar både med kunnskap til tjenestene, kunnskap direkte til familiene, samt med holdningsendrende arbeid. Hun er gründer av Abloom.org (filmfestival), og er selv mor til et barn med nedsatt funksjonsevne og har blant annet vært aktiv i arbeidet med områdeløftet på Tøyen og vinner av Oslo Bys og kunstnerpris i 2014.

   

  • 11 juni

  • 15:00 - 15:45

  Tjenestedesign for familier med funksjonshemmede barn.

  Hvordan designe tjenestereisen til familier med funksjonshemmede barn? Tjenestedesign handler om å se verden fra brukerens perspektiv. For å gi best mulige tilbud er det viktig å forstå hvilke behov brukeren har og hvordan brukerens hverdag er. Vi må se helheten i brukernes liv. I Bærum kommune har vi siden 2016 jobbet med et program for å gi helhetlige tjenester til mennesker med utviklingshemming, ved bruk av tjenestedesign.

  • 11 juni

  • 16:00 - 16:45

  Tung tids tale

  Tung tids tale er tittelen på boken Olaug gav ut i september 2017. Det er en historie om å være foreldre til et autistisk barn. Om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, og få den støtta han og familien trenger. Nilssens ord gir tankevekkende og konstruktive bidrag til utvikling av tjenester og velferdssamfunn.

  Dag 2

  • 12 juni

  • 09:00 - 09:45

  Å være søster som pårørende

  Siri har gitt ut boken ”Gi meg et smil” der hun forteller om hvordan det var å vokse opp som søster til en jente med utviklingshemming og autisme. I foredraget vil hun snakke om sine erfaringer, men også vise til faglig og juridisk rammeverk knyttet til søsken som pårørende.  Siri Brodahl, søster og vernepleier ved Sykehuset Innlandet HF Avdeling for habilitering, Hedmark

 • Å vokse opp som søsken til et barn med sjelden funksjonshemming

   

  Torun er psykologspesialist PhD ved Frambu, og prosjektleder for «Søskenprosjektet». Prosjektet er et tredelt prosjekt som gjennomføres av Frambu i samarbeid med psykologisk institutt ved universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet har som hensikt å kartlegge de opplevelser søsken til barn med funksjonsnedsettelser beskriver under samtalegrupper på Frambu, utvikle en manualbasert gruppeintervensjon for søsken og foreldre og evaluere effekten av denne intervensjonen i en større multisenterstudie. Torun vil på konferansen snakke om deres arbeid og funn.

 • Ambulant foreldreveiledning – et samhandlingsprosjekt

  Kapellveien habiliteringssenter, bydel Sagene og bydel Nordre Aker inngikk avtale om å etablere et samhandlingsprosjekt med tittel Ambulant foreldreveiledning våren 2015. Prosjektet skulle utarbeide og tilby foreldreveiledningstjenester til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, nærmere definert psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og atferdsvansker.

  Det har vært gjennomført intervju med foreldrene i oppstart og ved avslutning av veiledningen, dette for å kunne måle effekten av tjenestetilbudet og brukertilfredsheten. Det er også benyttet Parental Stress Index for å måle endringer i foreldrestress som følge av intervensjonen.  Beskrivelse av prosjektet, erfaringer og resultater for dette prosjektet vil bli presentert.

  • 12 juni

  • 12:30 - 13:15

  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

  I samarbeid med blant andre direktoratet for e-helse har Drammen kommune gjennomført et prosjekt med velferdsteknologi for barn og unge. En av konklusjonene er at barn/unge med funksjonsnedsettelser er en gruppe med et stort potensiale og høy motivasjon for å ta i bruk teknologi. De vil i foredraget snakke om prosjektet, med vekt på brukeres og elevers egne stemmer. Foredragsholderne vil gi konkrete eksempler på hvordan velferdsteknologi kan brukes av og for denne gruppen, samt komme med praktiske råd om hvordan andre kan utvikle sitt arbeid med dette.

  Else Kristin Tobiassen, Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune, og prosjektleder Martina Rozinek, lærer på Frydenhaug skole og ressurssenter.

 • Hvordan kan man organisere faglige forsvarlige tjenester i tråd med barn og familiers egne ønsker?

  Vi vil presentere praktiske og gode konkrete eksempler. Hvordan har man fått til dette både i  avlastningstjenester og gjennom BPA.

  Hege Tegler kommer med perspektiver som mor og politisk rådgiver i Uloba.

  Annette og Siw Marianne snakker om suksessfaktorer i arbeidet med avlastning ved Marmorberget; En kombinasjon av engasjement, fagkunnskap og god avklaring av forventninger.

   
 • Avslutning og oppsummering

JobbAktiv og Vernepleieren.com arrangerer denne konferansen om barn og unge med funksjonshemming og deres tjenester. Vi ønsker å belyse ulike sider ved oppvekst med funksjonshemming.

Konferansier for dagene er Cato Brunvand Ellingsen

 

 • Priser kommer senere