Barnevern – en erfaringskonferanse

Hva er nytt i barnevernsarbeidet? Hva er godt barnevern? Hvem har de beste løsningene? I hvilken retning bør det norske barnevernet gå i fremtiden?

Konferansen er møteplass for ansatte i statlig, kommunalt og privat barnevern. Her møtes ledere, organisasjoner og enkeltmennesker til faglig fellesskap og påfyll av kunnskap, til beste for barna.

 • 21 - 22 oktober 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
  • 21 oktober

  • 10:00 - 10:15

  Åpning av erfaringskonferansen for barnevernet - flere innlegg følger

  Barnevernet fatter beslutninger av stor betydning for barn og foreldre. Til tross for grundige undersøkelser og god kunnskapsoversikt er bildet ofte komplekst, noe som gir stort rom for å bruke skjønn. I hvilken retning beveger norsk barnevern seg? Hva kjennetegner godt barnevern? Hvem har de gode løsninger?

  • 21 oktober

  Tema 1: Vold, trusler, høykonflikt

 • Vold og trusler på jobb

  Christian Wiik Kynsveen i Fellesorganisasjonen mener arbeidsgiver ikke tar sitt ansvar for helsen og sikkerheten til blant annet barnevernsansatte på godt nok alvor. – Vi skal ikke godta dette som del av jobben, sier han. Wiik Kynsveen advarer mot gruppene på sosiale medier som oppfordrer til vold mot barnevernsansatte. Fellesorganisasjonen er invitert til konferansen for å ta for seg dette viktige temaet.

 • Høykonflikt – feilslutning om likeverdige foreldre?

  Flere barnevernsansatte varsler om liten og ingen kompetanse i såkalte høykonfliktsaker mellom foreldre. Hva er en høykonfliktsak? Hva er tegnene på manipulasjon? Kan man avdekke personlighetsforstyrrelser? Klarer man å se hvem som er den trygge forelderen i en alvorlig konflikt? Mener barnevernet feilaktig at foreldre som ligger i en høykonflikt er likeverdige?

 • Slik avsløres manipulatoren

  Vi har invitert Psykolog Grete Nordhelle til å holde foredrag. Hun har skrevet bøker om manipulasjon, og personlighetsforstyrrelser og har god kompetanse på dette. Mange barnevernsansatte opplever å mangle kompetanse på å gjenkjenne manipulasjon. Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om dette?

  • 21 oktober

  • 13:00 - 14:00

  Barnevernslunsj dag 1

  Tema 2: Parallellforedrag - du velger tema

  • 21 oktober

  • 14:00 - 14:45

  Skadelig seksuell adferd

  Ved denne institusjonen tar man mot barn og unge som vurderes å være i høy risiko for å gjenta seksuelle overgrep, og som er i behov av omfattende hjelp for sine vansker. Her benyttes flere metoder i arbeidet med de unge, men dialektisk atferdsterapi (DBT) er metoden som gjennomsyrer arbeidet mest. De unge får behandling som innebefatter overgrepsspesifikke samtaler (individuelt og i gruppe) kunnskap om kropp og seksualitet, samt ferdighetstrening ved hjelp av DBT. Så vidt vi vet er dette første institusjon i Norge som har et slikt helhetlig tilbud til målgruppen. Nå gis muligheten til å høste av erfaringene.

  • 21 oktober

  • 14:00 - 14:45

  Det digitale barnevern - på vei inn i fremtiden

  Behovet for faglig nettverk, samordning av ressurser avstander og digitalisering gjør det nødvendig å tenke nytt, både i små og større kommuner. DigiBarnevern er et samarbeid mellom seks storkommuner, KS og Bufdir. Prosjektet jobber bla.a. med ny saksbehanslingsløsning for barnevern, innbyggertjenester (Min Side) for barn, unge og foresatte som møter barnevernet, nytt nasjonalt barnevernfaglig kvalitetssystem og nasjonal portal for innsending av bekymringsmelding. Dette er en del av fremtidens barnevern. Hva kan vi lære? Hva er fordelene?

 • Selvransakelsens tid

  Hva skjedde da den lokale barnevernstjenesten med lys og lykte gjennomførte et evalueringsprosjekt over åtte tilfeldig utvalgte barnevernssaker som endte i omsorgsovertakelse. Hvilke funn gjorde man, og på hvilken måte vil man sørge for å lære av prosjektet. Og ikke minst: Hva kan andre barnevernstjenester lære?

  • 21 oktober

  • 14:00 - 14:45

  Barnevernets møte med minoritetsfamilier

  Et foredrag om kultur og religionsforståelse i arbeid med nye-norske familier – innvandrere. Forstår nye familier med innvandrerbakgrunn barnevernets rolle? Har vi formidlet informasjon på en måte som kan bygge grunnlag for sunne relasjoner? Hvordan kan vi styrke kompetansen til barnverneansatte i møte med familier med annen kulturbakgrunn? Hvilke rolle spiller religion i møte med familier med innvandrerbakgrunn? Hvordan informere foreldre om hva deres nye liv i Norge innebærer, og hvilke regler og lover som gjelder for Norge i forhold til barnas rettigheter?  Kan vi stille foreldrene til regnskap  uten at vi har forsikret oss om at de  har fått formidlet viktig informasjon på et språk de forstår?

  • 21 oktober

  • 14:45 - 15:45

  Erfaringstorg

  Mellom klokken 1445 og 1545 ønsker vi at våre praktikere, med erfaringer fra prosjekter utveksler informasjon og knytter kontakter. Med så mange barnevernsansatte samlet er det åpenbart mye å hente. Er du mest interessert i:

  • Skadelig seksuell adferd
  • Fremtidens barnevern – med blant annet digitalisering som tema
  • Strukturen i norsk barnevern – hvor bør støtet settes inn?
  • Høykonflikt, manipulasjon, vold og trusler
  • Møte med minoritetsfamilier

  Dag 2 - Erfaringskonferansen for barnevernet

  • 22 oktober

  • 10:00 - 10:45

  Om emosjonell tilgjengelighet

  – Du må være i kontakt med egne følelser og forstå din egen psyke. Dette er mangelvare i barnevernstjenesten. Mange av oss er fortsatt redd følelser. Vi som arbeider med mennesker i krise er de viktigste verktøy, og må forstå sensitivitet og at unge i dag leser og tar inn andre. De føler, og tar inn energier og stemninger fra de ansatte de møter. Derfor er det viktig med emosjonell tilgjengelighet.

 • Priser kommer senere