Barnevern – erfaringskonferanse

Konferansen er dessverre avlyst.

 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Åpning av erfaringskonferansen for barnevernet

  Forslag til ny barnevernslov er ute på høring og inkluderer tiltak som å sikre barnas rettigheter etter skilsmisse, særlig ved dyp konflikt mellom foreldrene. Vi har invitert barne- og familiedepartementet til å åpne konferansen, og til å orientere om jobben myndighetene gjør på barnevernsfeltet.

 • Dag 1: Barnevernets viktigste verktøy - de ansatte

  Dag 1 av konferansen handler om sikkerhet, kompetanseheving og ivaretakelse av barnevernsansatte. I de fleste bransjer tar man godt vare på sine viktigste verktøy. Man sjekker etter slitasje, man vedlikeholder, og man sørger for at redskapene som skal gjøre jobben til enhver tid tas vare på. Hvordan kan vi ta vare på de ansatte i barnevernet?

  • 10:30 - 13:00

  Tema - arbeid i møte med vold, trusler og hets

 • Vold og trusler på jobb

  Hva kan arbeidsgiver gjøre for å ivareta sikkerheten til ansatte på jobben bedre? Barnevernsansatte vil naturlig nok oppleve at foreldre og barn kan bli sinte og oppgitte, men hvor går grensen for hva man som ansatt skal finne seg i? Og hva gjør man når denne grensen passeres? I den senere tid har det også blitt mer vanlig at sosiale medier blir kamparena, der enkeltansatte og grupper av ansatte blir utsatt for hets og trusler. Hvordan forholder man seg til dette som arbeidstaker og arbeidsgiver?

  • 25 november

  • 11:00 - 11:30

  Ytringsfrihet eller netthets? Hvor går grensene?

  På den ene siden har du klare eksempler på hatefulle ytringer, trusler og hets. På den andre siden er foreldre, barns og pårørendes ytringer i sinne, frustrasjon og fortvilelse. De vanskeligste sakene er imidlertid i gråsonene imellom. Hvor sterkt står ytringsfriheten, og at når tipper ytringer over i straffbar atferd som kan forfølges rettslig?

 • Praksiseksempler: Slik gjorde vi det i møte med hets, hatefulle ytringer og trusler.

  I dette innlegget hører vi fra to barnevernsledere som har vært utsatt for hatefulle ytringer, trusler og uthenging på sosiale medier. Begge løste problemet på ulike måter. Sentralt i tilnærmingene var ønsket om god dialog og godt samarbeid. Hvilke vurderinger gjorde de, hva lærte de, og hva kan vi lære av prosessen de gikk gjennom?

   

  • 25 november

  • 12:20 - 12:35

  Spørsmålsrunde

  Under foredragene kan alle kommunisere med konferansieren, og stille spørsmål til foredragsholderne. Konferansieren samler og oppsummerer, samt avklarer spørsmål sammen med foredragsholderne for temabolken.

  • 25 november

  • 12:35 - 13:00

  Rask oppsummering rundt bordene

  Konferansieren legger opp til en rask diskusjon og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Målsettingen med denne lille øvelsen, er å bli bedre kjent med andre deltakere, knytte kontakter, og utveksle ideer.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 14:00 - 15:20

  Tema - Kompetanseheving og utvikling

  • 25 november

  • 14:00 - 14:45

  Fem tips for å beholde gode medarbeidere

  Det tar ni måneder før en nyansatt begynner å bli produktiv og selvstendig. Kunnskap og kompetanse er den viktigste ressursen for barnevernet, og det å miste dyktige kompetente medarbeidere er å miste evnen til verdiskapning, til organisatorisk læring og evne til innovasjon. Hva må alle organisasjoner fokusere på for å holde på sine ansatte. Hege Greaker har lenge vært engasjert i denne problemstillingen, og som HR-sjef i Vinmonopolet fokuserer hun på fem hovedpunkter.

   

 • Tiltaksutvikling og innovasjonsarbeid

  Seksjon tiltak i Sandnes kommune har fått innovasjonsmidler for å utvikle tiltaket i tjenesten. I tillegg til å involvere de ansatte i egen fagutvikling har dette har ført til nye spennende måter å jobbe på. Vi vet at noen av de viktigste faktorer for at ansatte skal trives på jobb, er at de har innflytelse på egen arbeidshverdag og muligheter for å utvikle seg faglig gjennom arbeidet. Hvilke frukter har denne satsingen båret?

  Spørsmålsrunde, og rundebordsdiskusjoner

 • Medfølelsens pris

  Hva gjør det med oss,  å arbeide med lidelse, elendighet, vold og sykdom?  Hvordan er det å leve med slike erfaringer i nære omgivelser? Hva kan du som arbeidstaker, kollega og arbeidsgiver gjøre for å ivareta ansatte.

  Per Isdal er  psykologspesialist og  har i over 30 år arbeidet som psykolog, og stiftet Alternativ til Vold.  I 2011 mottok han «den store psykologprisen» for sitt arbeid, og i 2017 ble han slått til ridder av St.Olavs orden.

 • Dag 2 - Samarbeid for barnets beste

  Dag 2 står i samarbeidets ånd. Hvordan kan vi arbeide bedre sammen med brukere, pårørende, andre tjenester og andre kommuner, slik at tjenestene blir bedre og tryggere for barnet?

  • 26 november

  • 09:00 - 09:30

  Samarbeid for barnets beste - barnas egen synsvinkel

  Vi ønsker at barnas egen synsvinkel danner utgangspunktet for dag 2, så vi har invitert Landsforeningen for barnevernsbarn til si sin mening: Hva synes barna selv? Hva er godt samarbeid? Og hva kan barnevernet gjøre for å arbeide bedre rundt barnas beste?

 • Selvransakelsens tid

  Første steg i alt samarbeid er å rydde i eget reir. Hva skjedde da den lokale barnevernstjenesten med lys og lykter gjennomførte et evalueringsprosjekt over åtte tilfeldig utvalgte barnevernssaker som endte i omsorgsovertakelse. Hva gjorde de rett og galt, hvordan fungerte samarbeidet med andre? På hvilken måte vil man sørge for å lære av prosjektet. Og ikke minst: Hva kan andre barnevernstjenester lære?

  • 10:20 - 11:00

  Fet kommune - samarbeid til barnes beste

  Fet kommune samarbeider på tvers av kommunegrenser, og er vertskommune for et interkommunalt ressursteam som jobber med endrings- og utviklingstiltak, kartlegging, veiledning og faglig utredning til fosterhjem. De tre kommunene samarbeider også om advokattjenester. Dette skaper et mer spesialisert barnevern, og resultatene har ikke uteblitt. Med færre fosterhjemsplasseringer, tidligere intervensjon og mindre utgifter til eksterne konsulenter, topper kommunen kommunebarometeret for barnevernstjenester.

  • 11:00 - 11:30

  Efaringstorg

  Skal du delta på erfaringskonferansen, og sitter på en erfaring, et prosjekt eller forsking du ønsker å dele? Vi legger tilrette for felles erfaringsutveksling og inviterer alle deltakere til å presentere sine prosjekter på vårt fagtorg. Her har alle deltakerene muligheter til å bidra med sine prosjekter og synspunkter, samt shoppe rundt hos hverandre for gode ideer og praktiske innspill.

  Lunsj 11:30 -12:30

  • 26 november

  • 12:30 - 13:15

  Kommunikasjon og samarbeid i fremtidens barnevern

  Behovet for faglig nettverk, samordning av ressurser avstander og digitalisering gjør det nødvendig å tenke nytt, både i små og større kommuner. DigiBarnevern er et samarbeid mellom seks storkommuner, KS og Bufdir. Prosjektet jobber blant annet med ny saksbehanslingsløsning for barnevern, innbyggertjenester (Min Side) for barn, unge og foresatte som møter barnevernet, nytt nasjonalt barnevernfaglig kvalitetssystem og nasjonal portal for innsending av bekymringsmelding. Hvordan vil dette påvirke måten vi samhandler og samarbeider på i fremtidens barnevern?

   

   

  • 26 november

  • 13:00 - 13:30

  Samarbeid med minoritetsfamilier

  Et foredrag om kultur og religionsforståelse i samarbeid med nye-norske familier. Forstår nye familier med innvandrerbakgrunn barnevernets rolle? Har vi formidlet informasjon på en måte som kan bygge grunnlag for sunne relasjoner? Hvordan kan vi styrke kompetansen til barnverneansatte i møte med familier med annen kulturbakgrunn? Hvilke rolle spiller religion i møte med familier med innvandrerbakgrunn? Hvordan informere foreldre om hva deres nye liv i Norge innebærer, og hvilke regler og lover som gjelder for Norge i forhold til barnas rettigheter?  Sherin vil snakke om samarbeidet med minoritetsfamilier, og hvilke hovedområder vi må fokusere på for å lykkes.

  • 26 november

  • 13:45 - 14:45

  Med hodet kaldt og hjertet foran

  Den barnevernsansatte som ressurs og samarbeid har vært fokusområder for disse to dagene. Bianca Simonsen avslutter konferansen med sin sterke formidlingsevne om hvem andre blir i møtet med deg.  Hvordan du kan bruke deg selv som ressurs i møte med barna, kolleger og foreldre, styrke din relasjonskompetanse og gjøre endringer i deg selv og andre?

Informasjon

Målgruppe:
Primært ansatte i privat, statlig og kommunalt barnevern. Andre som mener konferansen er aktuell for dem, bes ta kontakt med oss i forkant av konferansen. Som arrangør forbeholder vi oss retten til å begrense målgruppen.

Overnatting fra dagen før:
Du kan bestille med ekstra overnatting fra dagen før konferansen dersom reisen din krever dette.

Grupperabatt:
Er dere fem eller flere kan dere ta kontakt med oss for grupperabatt.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 21. juli :kr. 1980kr. 2475
  Deltakeravgift ved påmelding etter 21. juli :kr. 2900kr. 3625
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168