Barnevernkonferansen 2018

Barnevernkonferansen er møteplassen for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, for faglig påfyll og nettverksbygging.

Fokusområdene i år er minoritetsperspektivet, barn med psykiske lidelser og kommunikasjon med unge i en sårbar situasjon.

 • 09 - 10 april 2018
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
Påmelding
 • Velkommen til Barnevernkonferansen 2018

  Velkommen til Bergen og velkommen til barnevernkonferansen, med to dagers fokus på barnevern og minoriteter. Byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, Rebekka Ljosland åpner konferansen.

 • Fakta og myter i møtet mellom barnevern og minoriteter 

  Hun er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. Hun har forsket på innvandringsrelaterte problemstillinger siden tidlig på 1980-tallet og har ledet en rekke større forskingsprosjekter innenfor området innvandring, integrasjon og mangold.

  • 09 april

  • 13:30 - 14:15

  Hvordan fremme samarbeid mellom minorteter og barnevernet?

  Hvordan kommer vi igang? Hva starter vi med? Leoul har årelang erfaring og engasjement i å kjøre praktiske dialogseminar og holdningsskapenede dialogarbeid. Enten det gjelder oppdragervold, interkulturell kommunikasjon eller samarbeid med barnevernet, er fokuset det samme. Praktisk kunnskapsformidling som treffer publikum er det viktigste forebyggende arbeidet. Hvordan går han frem i praksis?

 • Fosterhjemsplasseringer av minoritetsbarn

  Hva skjer når man plasserer minoritetsbarn i fosterhjem? Er kulturforskjeller så viktige, og i såfall hva bør man tenke på? Hvordan veileder man barn og fosterforeldre når kulturelle forskjeller er tilstede?

 • Hvordan sikre godt barnevernsarbeid ved språkbarrierer?

  Språkbarrierer er en av de vanligste faktorene som vanskeliggjør godt barnevernsarbeid i samarbeid med minoriteter. Mange har dårlige erfaringer med bruk av tolk, og er usikre på hvordan man skal gå frem for å skaffe kompetente tolker med god personlig egnethet for tolking. Hvordan kan man sikre god tilgang og god kvalitet på tolketjenester? Sist men ikke minst, hvordan arbeider man systematisk med kvalitet i samtaler gjennom tolk.

 • Kunsten å kommunisere når det stormer

  Hvordan skal man kommunisere dårlig nytt og konstruktiv kritikk? Hvordan går man praktisk frem når man skal formidle et budskap som man vet blir dårlig mottatt, eller er følelsesmessig ladet? Vi som fagfolk kludrer det ofte til i disse situasjonene, enten med for mange ord, eller gjennom vårt kroppsspråk. Psykolog Svein Øverland har lang erfaring med kommunikasjon i stormens øye, og deler sine viktigste praktiske tips.

  Dag 2

 • Beslutninger basert på skjønn - Et vanskelig farvann

  Barnevernet fatter beslutninger av stor betydning for barn og foreldre. Til tross for grundige undersøkelser og god kunnskapsoversikt er bildet ofte komplekst, noe som gir stort rom for å bruke skjønn. I arbeidet med minoritetsfamilier er det gjerne enda flere faktorer som påvirker hvordan vi tenker, vurderer og beslutter. Øivin Christiansen har forsket på beslutninger i barnevernet og vil sette søkelys på hva som kan styrke skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene.

 • Frykten for barnevernet

  Hvor godt norsk barnevern er rustet for vår kulturelt mangfoldige befolkning, er en pågående debatt både nasjonalt og internasjonalt. Forsker Marte Knag Fylkesnes har nå undersøkt etniske minoritetsforeldres oppfatninger av barnevernet og frykt var et gjennomgripende tema. Hvilken kunnskap trenger barnevernsarbeidere i møte med barn og foreldre?

 • Interkulturell konflikthåndtering for minoritetsungdom

  Røde kors tilbyr Gatemegling som er et kurstilbud i konflikthåndtering med mål om å forebygge kriminalitet, vold og destruktiv konflikt blant barn og unge. På kursene i  Gatemegling får ungdom opplæring i konkrete konflikthåndteringsverktøy. Målet er at de skal bli bedre rustet til å forstå og håndtere egne (og andres) konflikter på en konstruktiv måte – før konfliktene får lov til å utvikle seg til noe mer alvorlig. Røde Kors søker spesielt å fange opp ungdom som i liten grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og som snarere kan forstås som selv-organiserte i egne nettverk, som i enkelte tilfeller kan grense opp mot og over i kriminelle miljøer.

 • Avmakt- og stressbevisst omsorg for barn

  Traumebevisst omsorg er blitt et veletablert begrep i barnevernet. Lillevik er opptatt av et barn og unge ha reguleringsvansker selv om de ikke alltid er traumatisert. I dette foredraget vil han se nærmere på det han kaller avmakt- og stressbevisst omsorg for barn. Dette perspektivet vil være nyttig for alle som møter barn i en vanskelig livssituasjon. Det være seg fosterfamilier som har omsorg for barn, foreldre som bruker oppdragervold, ansatte i kommunalt barnevern eller barnevernsinstitusjoner og ansatte i tiltak for mindreårige flykninger.

  • 10 april

  • 13:15 - 14:30

  Bosetting av enslige mindreårige flyktninger - om tillit, fag og ansvar

  Når kommunene bosetter enslige mindreårige flyktninger pålegges det et ansvar om å finne gode bo- og omsorgsløsninger. De fleste blir den første perioden plassert i bofellesskap med døgnbemanning, der barneverntjenesten er den ansvarlige faginstansen. Omsorgsarbeidere i disse boligene viser et stort engasjement for oppdraget, men opplever å ha et stort ansvar som er motsetningsfylt og med uklare formål. Hvordan opplever de mindreårige selv den oppfølgingen de får, hvordan er tilliten mellom de ulike aktørene og hva kan bidra til å gjøre dette omsorgsoppdraget bedre?

  • 10 april

  • 14:45 - 15:30

  Siste nytt fra traumeforskningen

  Det er ikke skadelig for barn å snakke, og ikke galt av voksne å lytte! Magne Raundalen er hele Norges barnepsykolog, og er opptatt av at vi snakker med barna. Selv om vi ikke skal være behandlere, trenger barna at vi lytter. Mange føler at kompetansen deres ikke strekker til i møte med traumatiserte barn. Magne oppsummerer tankene rundt dette, og gir praktiske eksempler, råd og metoder.

Konferansier

Heidi Wittrup Djup er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns- omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet. Som klinisk psykolog ved senteret, gir hun behandling og oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser. Parallelt med en del rndervisningsoppdrag, tar hun oppdrag som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og retten, og skriver også spesialisterklæringer for Voldsofferkontoret.

 • Kategorier

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 10. jan.: kr. 2400 kr. 3000
  Deltakeravgift ved påmelding etter 10. jan.: kr. 3100 kr. 3875
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1141 kr. 1360
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2392 kr. 2825
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1020 kr. 1166