Bofellesskapskonferansen

En læringsarena for alle som arbeider i bofellesskap.

Det å arbeide i andres hjem gir et sett med unike utfordringer og muligheter. Felles for bofellesskapene er at de ofte lever sitt eget liv, uten betydelig nettverk eller samarbeid med andre. Vi fokuserer på det som er felles for alle, samt det som er spesielt for bofellesskap innen psykisk helse, og innen arbeid med utviklingshemmede.

 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Medfølelsens pris

  Hva gjør det med oss,  å arbeide med lidelse, elendighet, vold og sykdom?  Hvordan er det å leve med slike erfaringer i nære omgivelser? Hva kan du som arbeidstaker, kollega og arbeidsgiver gjøre for å ivareta ansatte.

  Per Isdal er  psykologspesialist og  har i over 30 år arbeidet som psykolog, og stiftet Alternativ til Vold.  I 2011 mottok han «den store psykologprisen» for sitt arbeid, og i 2017 ble han slått til ridder av St.Olavs orden.

  • 25 november

  • 11:00 - 11:45

  Rent juridisk - om beboers rettigheter i bofellesskap.

  Lekent og lett blir vi forklart lover og rettigheter som er viktig for våre beboere. Vi ser på taushetsplikten, husleieloven, tilregnelighet og samtykkekompetanse og tvang. En kort ABC over det juridiske grunnlaget alle som arbeider i bofellesskap bør være klar over.

 • Individuell plan, tung plikt, eller viktig redskap?

  Alle pasienter, uavhengig av alder og diagnose, som har behov for sammensatte tjenester over en viss tid, har rett til en individuell plan (IP). Samtidig vet vi at ikke alle som har denne retten, har en IP, og enda færre har en oppdatert IP som er i jevnlig bruk. Mange ansatte opplever også IP mer som en plikt enn som et nyttig verktøy. Hva skal til for at IP skal bli det verktøyet det er ment å være, og hva kan vi oppnå gjennom aktiv bruk av IP?

  • 25 november

  • 14:00 - 15:30

  Hva er fellesskap?

  Tjora er professor i sosiologi og en aktiv samfunnsdebattant. Her tar opp aktuelle spørsmål knyttet til integrering og utenforskap, og fellesskapene løftes fram både som potensielt konstruktive og destruktive. Hva skal til for å skape en «oss følelse», inkluderende og oppbyggelig?

  Behovet for fellesskap og tilhørighet er allmennmenneskelig.  Hvordan kan vi bruke konseptet fellesskap som en terapeutisk tilnærming og behandling til våre beboere? Og hvordan kan vi tenke nytt og innovativt om fellesskap og bofellesskap?

  • 25 november

  • 15:45 - 16:30

  Samtidig psykisk sykdom og utviklingshemning

  Det eksisterer mange myter om utviklingshemning. I dette foredraget ønskes det å sette lys på noen av disse, og på det store mangfoldet denne gruppen representerer. I tillegg vil fokus være på de spesielle utfordringene man som helsepersonell står ovenfor når man skal gi tjenester til denne pasientgruppen. Tonje Elgsås er habiliteringspsykolog og jobber ved Avdeling Voksenhabilitering på Ahus

  Dag 2: Velg parallell

  Vi deler oss på dag 2. Her kan du velge enten spor 1 om psykisk helse, eller spor 2 og bofellesskap – tjenester til utviklingshemmede.

  Parallell 1: Bofellesskap innen psykisk helse

 • Den kvasse eggen

  Et bofellesskap har som mål å være beboernes hjem, samtidig som det har visse institusjonslignende trekk. Utfordringen for denne typen tjenestetilbud er å ikke bli til nye institusjoner, men et bosted med mulighet for personlig utvikling, sosial tilpasning og integrering for beboerne. Jonny Mækelæ har sett på hvilke faktorer som former relasjonene og samarbeidet mellom ansatte og beboere i et slikt bofellesskap.

 • Recovery-støttende praksis i bofellesskap

  Gitte Jensen og Ditte Aaberg arbeider henholdsvis som utviklingsleder og psykolog på det sosialpsykiatriske botilbudet Parkvænget i Danmark. De er ansvarlige for medarbeidernes kompetanseutvikling og har utviklet en intern utdannelse for Parkvængets medarbeidere. Her snakker de om hvordan de driver intern kompetanseutvikling og hvordan utdannelsen hjelper medarbeidere med å omsette recoverymenneskesynet til sosialfaglige metoder i praksis.  De tar også opp hvilke utfordringer og hvilken organisatorisk læring utdannelsen har medført blant medarbeidere og ledere.

   

 • Recovery, livskvalitet og opplevd støtte fra ansatte

  Presentasjonen vil ta utgangspunkt i en studie gjennomført i en rekke kommunale boliger. Beboere med samtidige rus- og psykiske helseproblemer har svart på spørsmål om sin egen bedringsprosess, livskvalitet og støtte fra ansatte i apparatet rundt dem. Hva rapporterer beboere når det gjelder recovery, livskvalitet og støtte? Hvordan henger støtte fra ansatte sammen med recovery og livskvalitet? Funnene fra studien munner ut i anbefalinger til praksisfeltet.

 • Hjelpende relasjoner i bofellesskap

  På bakgrunn av beskrivelser av hjelpsomme profesjonelle relasjoner fra både beboere og ansatte, har Gunhild sammen med en referansegruppe bestående av beboere, ansatte og pårørende utviklet en veileder for praksisfeltet. Hun vil presentere innholdet i denne, hvordan den kan brukes, hvordan den er blitt til og hvordan den svarer på politiske føringer om recoveryorienterte og kunnskapsbaserte tjenester.

  Parallell 2: Bofellesskap - tjenester til utviklingshemmede

 • Derfor er det godt å bo på Tangerudbakken!

  Tangerudbakken borettslag er kjent fra TV-serien med samme navn. Bak borettslaget står det engasjerte foreldre med ønske om å skape et hjem for den enkelte, og et bofellesskap som er bra å leve i. Sammen med en av beboerne forteller en av initiativtakerne hva de mener er suksessfaktorer for at eget hjem i et bofellesskap skal fungere.

 • Grenselandet Selvbestemmelse

  Når du arbeider i andres bolig, du har faglige mål for ditt arbeid, og du har regler, ukeplaner og systemer. I andre enden av dette lever brukeren.  Tenk deg imidlertid et liv der du selv skal bli vurdert, hjulpet og passet inn i andres tidsskjema. Hvordan vil det føles? Hvordan skal du som fagperson balansere dette på en måte som både ivaretar brukes selvbestemmelse og krav til egen fagutøvelse?

 • Arbeid og aktivitet - barrierer og løsninger

  Hvordan står det til med arbeids og aktivitetstilbudet til utviklingshemmede. Hvilke barrierer eksisterer i samfunnet, og blant holdninger fra personalet? Hvordan kan ansatte i bofellesskapet legge tilrette for et aktivt voksenliv?

 • Sex på godt og vondt

  Hvordan tilrettelegger vi for et seksualvennlig miljø for utviklingshemmede, hvordan lærer vi opp personalgruppen, og hvordan skaper man et klima der personalets holdninger til disse spørmålene er avklart. Kjell Robertsen har lang erfaring med disse spørsmålene etter mange år i spesialisthelsetjenesten, og setter dem inn i konteksten av bofellesskap.

  Vi samles i plenum etter lunsj

  • 26 november

  • 14:00 - 15:00

  Hva nå?

  Enten du skal implementere det du har lært, eller dere skal omstille dere på jobben til nye oppgaver, nye rutiner eller ny organsisasjonsstruktur, hvordan går dere frem? Hvorfor er det slik at 50% av organisasjonene som er i omstilling ikke når sine mål etter endt omstilling. Jan-Martin Berge er opptatt av hvordan man skaper gode og sunne endringsprosesser. Han foredrag ligger i grenselandet mellom organisasjonspsykologi og stand up.

Konferansier for dagene er Bjarne Andreas Johansen

Halvt Dansk, halv Bergenser. Født i Trinidad og Tobago. Har slitt ut sine barnetresko i Nederland.  Bjarne et verdivalg da han gikk fra å være bedriftsleder til å bli sykepleier. Nå virksomhetsleder og ansvarlig for alle bofellesskap innen psykisk helse og ROP i Stavanger kommune. Er opptatt av at alt kan bli bedre – er pådriver for arbeidsglede – og at arbeidet med mennesker skal være preget av mening, mestring og retning.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. Aug:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. Aug:kr. 3200kr. 4000
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168