Bofellesskapskonferansen

Læringsarena for alle som arbeider i bofellesskap

Det å arbeide i andres hjem gir et sett med unike utfordringer og muligheter. Felles for bofellesskapene er at de ofte lever sitt eget liv, uten betydelig nettverk eller samarbeid med andre. Vi fokuserer på det som er felles for alle, samt det som er spesielt for bofellesskap innen psykisk helse, og innenfor tjenester til utviklingshemmede.

Ny konferanse for 2019 er under planlegging!

 • 13 - 14 juni 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 13 juni

  • 10:15 - 10:30

  Åpning av Bofellesskapskonferansen

 • Å bo for å bo, eller bolig som grunnlag for utvikling og vekst?

  Etter samhandlingsreformen har kommunene fått større ansvar for rehabiliteringen til flere pasientgrupper. Kommunale boliger er en viktig arena for mye rehabiliteringsarbeid, men hvor gjennomtenkt og aktivt benytter vi mulighetene som finnes? Har vi nok kompetanse, gode nok rammer, og er det tenkt godt nok gjennom hvem som tilbys plass i hvilken bolig? Omsorgen må være gjennomtenkt, planmessig og kompetent, slik at den fremmer, og ikke hemmer utvikling.

 • Systematisk pårørendesamarbeid

  Pårørende er en ressurs og en kilde til kunnskap i livene til våre brukere og beboere. Likevel er samarbeidet mellom tjenester og pårørende ofte fylt av konflikter og uenighet. Hvordan sørger vi for god informasjonsflyt, og systematisk pårørende-samarbeid til alles beste.

 • Når personalet opplever vold, trusler og utagerende atferd.

  Hva trigger vold, trusler og utagering. Hvordan kartlegger man og forebygger farlige situasjoner innenfor rammene av bofellesskapet?

   

 • Å hjelpe de som ikke vil ha hjelp.

  Bjørn Roar Vagle er medlem i tvangslovutvalget, og har som kommunalt ansatt og som veiledende instans i spesialisthelsetjenesten ofte møtt på problemstillingen der folk nekter nødvendig hjelp i det daglige. Svært ofte blir «retten til å gå til grunne», og lovverkets muligheter og begrensninger, et tema – men er det alltid riktig? Gjennom praktiske eksempler blir det vist løsninger basert på frivillighet, aksept, og vedtak om tvang som både har blitt underkjent og der en har fått det godkjent.  Et foredrag om myter og fakta om lovverk og menneskerettigheter.

  • 13 juni

  • 15:15 - 16:00

  Den bevisste hjelperen

  Som ansatte i bofellesskap arbeider vi tett på andre menneskers følelser. Dette er givende arbeid, men kan også gi uheldig påvirkning i vårt eget følelsesliv. Da er det lurt å vende blikket innover og gjøre opp følelses-regnskapet i oss selv. Det er nemlig slik at den bevisste hjelper oftere er en dyktig hjelper.

  • 13 juni

  • 16:15 - 17:00

  Hvem blir andre i møtet med deg?

  Din personlige kompetanse i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner er helt avgjørende, men ikke så ofte prioritert. Her er det ofte teorier og fag som får oppmerksomhet og anerkjennelse. Det finnes gode og dårlige utgaver av oss alle. Hvilken utgave av deg er det beboere og kolleger møter i hverdagen?   Hvordan påvirker du dine omgivelser på godt eller vondt og det store spørsmålet. Hvem blir andre i møte med akkurat deg?

 • Dag 2 starter med parallellseminarer

  Velg mellom 2 parallellseminar ved påmelding.

  Parallell 1: Bofellesskap innen psykisk helse

 • Å bygge bofellesskap

  Hvordan går vi frem for å sikre at bofellesskap innen psykisk helse blir et helsefremmende, trygg og utviklende fellesskap? Bjarne er virksomhetsleder i Stavanger kommune, og har sammen med sine kolleger bidratt til at flere bofellesskap fremmer utvikling.

 • Personlighetsforstyrrelser i bofellesskap - veien til kollaps?

  Personlighetsforstyrrelser har blitt diagnosen ledere av bofellesskap er mest bekymret for. Er det slik at det å få en beboer med personlighetsforstyrrelse ødelegger dynamikken i  fellesskapet, og hvordan forebygger man de vanligste utfordringene? Innlegget holdes sammen med Mona Skjeklesæther Pettersen, som selv har hatt diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type.

 • Recovery i praksis - Å spille på lag gir best resultat.

  Et bofellesskap der recovery-tankegangen gjennomsyrer tilnærmingen til de som trenger hjelp og støtte, gir kraft til endring både hos beboere og personalet. Hvordan legger vi vekk gammelt tankegods og starter med ansvarliggjøring, medbestemmelse og aktivt eierskap til egen tilfriskningsprosess?

  • 14 juni

  • 11:30 - 12:00

  Å finne grooven sammen.

  Erfaringer fra et oppsøkende musikkterapeutisk tilbud. Hva er musikkterapi? På hvilken måte kan musikkterapi som oppsøkende tilbud for mennesker i bofellesskap være med på å anerkjenne og stimulere ressurser, med fokus på å fremme helse, recovery, livskvalitet og velvære? Hvilke erfaringer har vi gjort oss etter ett år med implementering av et musikkterapeutisk tilbud innen bo og aktivitet psykisk helse i Stavanger kommune?
  • 14 juni

  • 12:15 - 13:00

  «Tett på» - Lassonløkken rehabiliteringssenter!

  Lassonløkken er et rehabiliteringssenter for menn med rusavhengighet og samtidig alvorlig psykisk lidelse. Foredraget er en presentasjon om deres metoder for oppfølging og bistand til beboerne, og om utvikling av nødvendige ferdigheter for å mestre en livssituasjon i egnet bolig.

  Parallell 2: Bofellesskap - tjenester til utviklingshemmede

 • Ekspert i eget liv - et innlegg om reell brukermedvirkning.

  Det kan ikke sies for ofte – alle er ekspert i eget liv! Til tross for dette opplever mange utviklingshemmede at grensene tråkkes over av personalet. Store personalgrupper, travle dager, uklar kommunikasjon og dårlige holdninger, er de vanligste kildene til overtråkk. Hvordan skal man sørge for at fokuset holdes på reell brukermedvirkning over tid? To brukere forteller hvordan det oppleves av den som selv har skoene på.

 • Velferdsteknologi nå!

  Helse og omsorgstjenestene er under press, og et av svarene på hvordan man frigjør ressurser og gir brukere økt selvstendighet er velferdsteknologi. Mange slike innlegg bærer imidlertid preg av fremtidsvyer, her fokuserer vi hovedsakelig på hva du kan ta i bruk med enkle midler, når du kommer hjem fra konferansen.

 • Positive strategier i tilnærming til utfordrende atferd

  Mange bofellesskap opplever utfordrende atferd blant sine beboere, og da er det viktig med god omsorg og reflektert praksis. Hvordan går man veien fra kartlegging til tiltak og evaluering av disse for tilnærme oss utfordrende atferd?

  • 14 juni

  • 12:15 - 13:00

  Nå koser vi oss dere!

  En av de største helseutfordringene for utviklingshemmede er overvekt og inaktivitet. Få kommuner har systematisk fokus på kvaliteten i kostholdveiledningen som utføres. I tillegg kommer utfordringer som selvbestemmelse, grensesetting og tvang inn og kompliserer bildet. Ledende fagpersoner setter også fingeren på bofellesskapenes «kose-kultur». Stine vil fokusere på alternative måter å kose seg på.

  Vi møtes i plenum etter lunsj:

 • Happy hour - en hormonell cocktail

  Hvordan hjernen gjør oss glad og hva vi kan gjøre for å bli enda lykkeligere? Dine følelser er unike, men kjemikaliene som skaper dine følelser er de samme som hos alle andre. Gjennom et foredrag fylt av fortellinger og eksperimenter på sitt publikum viser Bjarne 5 måter vi kan skru på de kjemikaliene vi trenger for å kjenne velvære, samhold og glede.

Konferansier for dagene er Bjarne Andreas Johansen

Halvt Dansk, halv Bergenser. Født i Trinidad og Tobago. Har slitt ut sine barnetresko i Nederland. Liker ikke alkohol men er glad i rampestreker, el-biler og Xbox. Altså ikke helt A4.

Tok et verdivalg da han gikk fra å være bedriftsleder til å bli sykepleier. Nå virksomhetsleder og ansvarlig for alle bofellesskap innen psykisk helse og ROP i Stavanger kommune. Er opptatt av at alt kan bli bedre – er pådriver for arbeidsglede – og at arbeidet med mennesker skal være preget av mening, mestring og retning.

 

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 20.mars: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 20.mars: kr. 3200 kr. 4000
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168