Habiliteringskonferansen

Valg, samarbeid og livsmestring

Habiliteringsfeltet er i endring. Det kreves mer av tjenestene i forhold til koordinering, brukermedvirkning og samarbeid. Hvordan kan vi sikre gode tjenester og gode valg for at tjenestemottakere mestrer sine liv så god som er mulig?

  • 03 - 04 juni 2019
  • Konferansen er under bygging

    Flere interessante innlegg kommer etterhvert som vi er klare til å publisere!

  • Modige valg og frykten for å gjøre feil

    Endringsglede, kreativitet og skapervilje står i skarp konflikt med angsten for å gjøre feil, kravet om lojalitet mot systemer og uroen mot å bryte med gruppen man jobber i. Dette skaper ofte en dyp og vedvarende slitasje for oss hjelpere. Når skal vi bryte med det som forventes? Når skal vi være modige og skapende når må vi være realistiske og ydmyke? Foredraget vil ha fokus på psykologiske mekanismer som stopper oss fra å skape, som brenner oss ut og hvordan skape et miljø hvor faglighet, samarbeid og skaperevne får bedre kår uten å bli uforsvarlige eller utbrente.

  • Hvordan kan sørge for et likeverdig tilbud for alle med ervervet hjerneskade?

    Regionalt prosjekt for videreutvikling og implementering av behandlingslinje av barn og unge med ervervet hjerneskade, har som målsetting å sikre et likeverdig tilbud til alle. I forløpet fra akutt behandling til langsiktig habilitering, er det mange aktører og uklar ansvarsfordeling. Her oppsummerer Heidi hva de har lært, og hvordan man sørge for bedre koordinering av tjenester i hele forløpet.