Integreringskonferansen 2018

Arbeid som nøkkelen til integrering.

Raskere vei ut i jobb, verktøy og metoder for sterkere arbeidslivs-tilknytning samt fokus på praktiske eksempler er stikkord for årets konferanse.

Som følge av stor interesse rundt konferansen har hotellet begynt å fylles opp. Det er fullt på hotellet, men vi har fortsatt noen plasser ledig for deltakelse på dagtid/deltakelse for de som selv ordner med overnatting.

 • 25 - 26 april 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av integreringskonferansen

  IMDI – Arbeid som nøkkelen til Integrering.  Dulo er engasjert i arbeidet med sysselsetting av innvandrere. Han er opptatt av hvordan vi behandler flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Å la være å stille krav er respektløst mener Dulo, som selv har vært innvandrer. Dulo vil i sitt innlegg vise til de gode grepene han mener bør tas, både politisk og praktisk, for å komme i mål med et godt sysselsettingsarbeid. En av IMDis hovedoppgaver er å bidra til at nyankomne innvandrere kommer raskt i arbeid eller utdanning.

 • Vellykket arbeidsinkludering for innvandrere i praksis

  Hvordan går man frem for å lykkes i praksis? Hva kreves av arbeidstaker, arbeidsgiver og støtteapparat? Tatiana forsker på arbeidsinkludering av innvandrere, både på arbeidsrettede tiltak og inkludering på arbeidsplassen. Hun inngår i forskningsgruppen «Mestring, arbeid og mangfold».

 • Økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet – utfordringer og alternative veier fremover

  Forskning på integrering i arbeidsmarkedet viser at arbeidsrettede tiltak har positiv effekt på overgang til jobb, men få deltagere i introduksjonsprogrammet tar del i slike tiltak. Hvilke alternative veier finnes for å styrke den arbeidsrettede innsatsen i introduksjonsprogrammene? Vilde Hernes ved UiO forsker på skandinavisk integreringspolitikk og diskuterer dilemmaer ved alternative tiltak, både for stat-kommune-relasjonen og tiltak for å få arbeidsgivere med på laget i integreringsarbeidet.
  • 25 april

  • 12:30 - 15:30

  Tema: Bruk av metoder og kartleggingsverktøy i arbeidet med flyktninger og innvandrere - Slik sikrer vi bedre formidling, tilknytning og integrering for innvandrere på arbeidsmarkedet.

 • Ullensakermodellen 

  Ullensaker har fått nasjonal oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med innvandrere. Fokuset i modellen er blant annet samarbeidet med næringslivet, inkluderingskompetanse, Supported Employment og arbeidsrettet introduksjonsprogram. En egen markedskoordinator styrker samarbeidet deres med næringslivet. For å styrke arbeidstilknytningen for introduksjonsdeltakerne, satses det på kompetanseheving gjennom fagbrev og yrkesrettede kompetanseløp. Dette vil redusere frafallet fra deltakere som har fått sin første jobb og praksis.

 • Kartlegging i NAV

  Målet med kartlegging i NAV er å avdekke gapet mellom hva brukeren har av kvalifikasjoner og arbeidslivets krav, slik at riktige tiltak kan settes inn i veien mot jobb. God kartlegging er derfor viktig for alle brukere, men når veileder og bruker har ulik bakgrunn, tas alt for mye for gitt. Når skolesystem og arbeidserfaring ikke uten videre kan sammenlignes med det norske, trenger vi gode og enkle metoder for å systemoversette til norsk kontekst og minske feilkilder i kartleggingen. Vi må også bevisstgjøres til å kartlegge det vi vanligvis tar for gitt.

 • Norsk + Fagbrev = God integrering!

  Norsk arbeidsliv etterspør formell kompetanse i form av fagbrev!

   

  Fønix AS i Sandefjord har utviklet en modell hvor minoritetsspråklige får målrettet norskopplæring i kombinasjon med fagbrevopplæring. Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med Nav og lokale bedrifter med rekrutteringsbehov.

   

  I løpet av de to siste årene har Fønix bl.a. gjennomført kurs innen Industriell matproduksjon, Logistikkfaget og Gjenvinningsfaget.

 • Men at work!

  Vi har invitert «Byåsen men at work»til avslutningen av konferansdagen. Dette er en gruppe innvandrermenn som hjelper andre innvandrermenn ut i jobb.

  Gründer Svenn Ferry Utengen har i samarbeid med Byåsen frivillighetssentral og karrieresenteret for innvandrere i Trondheim, bistått arbeidet. Arbeidet ble nylig tildelt Frivillighetsprisen 2017. Gjennom frivillig aktivitet og utnyttelse av egne nettverk, bidrar de frivillige initiativtagerne til at innvandrere får styrket sitt eget personlige nettverk. Selv om arbeidstrening og språklæring er en naturlig og viktig del av et slikt tilbud, så er det nettverksbyggingen som er hovedårsakene til at «Men at work» fikk prisen.

 • Konferansemiddag og underholdning

  Tre-retters middag med påfølgende underholdning fra Jørn Hoel

  Dag 2

  • 26 april

  • 08:45 - 11:30

  Tema: arbeidsgiverperspektivet

 • Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet.

  Hva motiverer arbeidsgivere til å rekruttere og tilrettelegge for arbeidsinkludering av innvandrere med fluktbakgrunn? Hva hindrer arbeidsgivere? Hvordan få til gode samarbeidsmodeller mellom NAV og arbeidsgivere når det gjelder tilrettelegging for arbeids-inkludering? Østlandsforskning er ansvarlig for prosjektet som er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Forskningen vil bli ferdigstilt i 2018 og presentert på konferansen i april.

 • Kiwi-kjeden satser sterkt på intern opplæring og utvikling av ansatte utenlandsk bakgrunn

  Handelsnæringen er absolutt de beste på integrering av innvandrere inn i fast arbeid i Norge. Kiwi har utmerket seg gjennom flere år utmerket,  og gir oss innblikk i hvordan Kiwi arbeider med arbeidssøkere med utenlandsk bakgrunn.

 • Implementering av supported employment i Introduksjonsprogrammet: jobbspesialister i samtalen med forskeren. Fokuset i samtalen vil være nytenkning, metoden og løsninger for innvandre på arbeidsmarkedet. 

  Innledere: Camilla Thevik, jobbspesialist i Senter for flyktningekompetanse og integrering i bydel Gamle Oslo, Monica Gretland, jobbspesialist i NAV Sarpsborg og Tatiana Maximova-Mentzoni, seniorforsker ved Arbeidsinkludering / HiOA.

  • 26 april

  • 12:30 - 14:30

  Tema:  Innovasjon og nytekning i integreringsarbeidet

  • 12:30 - 13:15

  Jobbskapende aktiviteter for innvandrerkvinner

  I samarbeid med etablerte aktører, frivillige ressurspersoner, stat og kommune, næringsliv og private aktører, skaper Yalla Trappan arbeidsplasser og bidrar til økonomisk selvstendighet for innvandrerkvinner. Dette gjøres gjennom salg av tjenester og produkter. Yalla Trappan er sosiale entreprenører og gründere som ønsker å bruke sin kompetanse, livserfaring og engasjement til å utgjøre en forskjell for innvandrerkvinner.
 • Mangfold og innovasjon

  Gründer Aiman Shaqura gikk fra å pusse sko og pante flasker på Toten til å omsette for over 100 millioner kroner og ansette over 100 personer i selskaper han startet selv. Nå turnerer han Norge rundt for å skaffe flyktninger jobb. Aiman Shaqura er en levende foredragsholder som brenner for inkludering og innovasjon. Han er mannen bak suksessfulle prosjekter som “Give a Job” og “Charge Inclubator”, og inspirerer nå flere til å satse på mangfold!

Se også denne konferansen

Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere

For 8. år på rad arrangerer JobbAktiv konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere»

Som alltid har JobbAktiv fokus på de praktiske ideene, slik at veien til endring skal være kort.

29-30. november 2018 – Les mer her!

 • Kategorier

 • Last ned brosjyre

 • Priser
    eks. mva inkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 25. jan.: kr. 2700 kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 25. jan.: kr. 3300 kr. 4125
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager: kr. 1173 kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag: kr. 2482 kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn: kr. 1030 kr. 1168