Integreringsløftet 2019 – Gardermoen

En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap

Målgruppe for konferansen er: Ansatte i flyktningtjenesten, Nav og opplæringskontorene. IMDI, fylkeskommunene og andre som arbeider med integrering av flyktninger og innvandrere i Norge.

 

 • 25 - 26 november 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av Integreringsløftet 2019

  Tom Erlend Skaug (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet for statsråd Jan Tore Sanner. Han kommer for å åpne denne konferansen.

 • Hvilke likheter og ulikheter er det mellom de nordiske landenes arbeid om integrering, og hva kan vi lære av dette?

  Med finansiering fra det Nordiske ministerrådet, har en sammensatt gruppe nordiske forskere gjennomført et prosjekt på å se nærmere dette temaet. De ville finne ut av hva skjedde med deltakerne og resultatene etter gjennomført introduksjonsprogram for flyktninger fra de nordiske landene? Vilde Hernes ved UiO forsker på nordisk integreringspolitikk og diskuterer dilemmaer ved alternative tiltak, både for stat-kommune-relasjonen og tiltak for å få arbeidsgivere med på laget i integreringsarbeidet.»

 • Bærum vant IMDis Bosetting- og integreringsprisen 2018!

  Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. I IMDis begrunnelse for prisen fremheves kommunens arbeid med prosjektet Globale Bærum. Prosjektet har med sitt ambisiøse mål å sikre 1000 innvandrere arbeid i løpet av de neste tre årene. For å oppnå dette har kommunen satt i gang innovative samarbeidsformer mellom frivillige, næringslivet, kommunen og NAV. Vi har invitert leder Nav Bærum, Edel Hegerholm i lag med representanter fra Bærum kommune til å presentere prosjektet sitt på konferansen.

 • Tema: Kompetanseløft i et utviklende og inkluderende læringsmiljø

 • Undervisning med utgangspunktet i elevens ressurser

  Minioritetselever bærer med seg svært ulik bagasje og opplevelser som kan påvirke deres læringssituasjon. For at alle elevene skal ha mulighet til å lykkes, er det nødvendig at skolen tar hensyn til den enkeltes livssituasjon og tenker helhetlig. Et godt opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever handler om å tilby god opplæring i fag, sikre at alle får innfridd rettighetene sine, og skape gode og inkluderende læringsmiljøer. Undervisningen skal være språkutviklende, men også gi elevene identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. De skal oppleve mestring, anerkjennelse og glede på skolen. Språklærer og språkblogger, Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne ved Ringsaker voksenpedagogisk senter og driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom» I desember 2018 ble hun tildelt prisen «Fabelaktig formidler» av Kopinor. Foredraget vil bli presentert med korte innlegg av inviterte innvandrere hun har med seg til konferansen.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 14:00 - 14:30

  Innovasjon for spor 1- lang vei-stor opptur!

  Vanskeligheter med å komme i arbeid, boligsosiale utfordringer, store omsorgsbelastninger- her starter ofte samtalen rundt denne målgruppen. Rosenhof voksenopplæring og Bydel Grünerløkka samarbeider om å forandre dette bildet!
  Gjennom et internasjonalt samarbeidsprosjekt kalt FIER «Fast track integration to the labour marked» og LAGET Quo Vadis er målet at flere deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn skal komme over i ordinært arbeid eller avklart til videre skole eller ytelser. Berit K. Bye-Ribaut prosjektleder for FIER og Liv Frøystad Gjæringen deler erfaringer og muligheter for målgruppa i møtet mellom skole, NAV og arbeidsliv.

 • Tema: Fra utenforskap til medborgerskap

 • Rema - Kjøpmann, David Adampour ansetter og inkluderer de som har falt utenfor

  Og det med stor suksess! – 30. åringen har fått en nasjonal oppmerksomhet for arbeidet han har gjort for de som sliter i samfunnet. Han har selv har erfaring med hvordan det er å føle seg utenfor og hva mennesker som er «annerledes»har å by på. David vil i sitt foredrag fortelle hva han som kjøpmann og arbeidsgiver legger til grunn for at ansatte skal lykkes i arbeidslivet.

 • Fra utenforskap til medborgerskap

  Adil Khan vokste opp som norskpakistaner på «feil» side av byen. Han kjente på følelsen av å ikke passe inn. Historien om den som ikke fant sin plass i samfunnet, er på ingen måte særegen. I sitt ærlige og direkte foredrag tar Adil opp temaer alle vil kjenne seg igjen i. Om det å bli sett og inkludert, betydningen av et smil og et klapp på skuldra. Å bli anerkjent for den du er og hva du gjør og presterer. Det handler om relasjoner og hvordan vi er mot hverandre – noe som er viktig i næringslivet, for at alle skal få en bedre hverdag og prestere bedre. Khan lærte å danse på Oslos torg og gatehjørner, og tjente sine første kroner ved å gjøre streetshows på Karl Johan. Senere har han danset han seg til topps i «Dansefeber»og dommer i Norske talenter. Han har kapret roller i flere store sceneproduksjoner, blant annet «West Side Story», «Nøtteknekkeren» og «Jungelboken». Adil er den yngste norske skuespilleren som har blitt nominert til Heddaprisen i kategorien beste mannlige hovedrolle. I 2011 ble han også nominert til Gullruten for sin hovedrolle i NRK’s TV-serie Taxi.

 • Dag 2

 • Tema: Sysselsetting, metoder og praksiseksempler

 • SE-inspirert oppfølging av innvandrere – 6H verktøy som et praktisk verktøy

  Hva kan støtteapparatet gjøre for å fremme arbeidsinkludering av innvandrere? Til tross for flere kommuner som begynte å prøve ut jobbspesialister i kvalifiseringstiltak for innvandrere, er det fortsatt mer unntak enn regel med et SE-tilbud for målgruppen. Erfaringer og gode metodiske grep fra «SE for innvandrere» kan likevel benyttes bredt i arbeidsrettet oppfølging av målgruppen, bl.a. gjennom et verktøy kalt «6H i arbeidsinkludering av innvandrere» Dette et refleksjonsverktøy med seks spørsmål som veilederen bør ha i bakhodet ved bruk av praksisplasser i arbeidsinkludering: Hvem Hvorfor-Hvor-Hvordan-Hvor lenge-Hva etter. Foredragsholder har utviklet verktøyet basert på SE metodikken og erfaringene fra «SE for innvandrere». Verktøyet har vært bredt presentert for veiledere i Introduksjonsprogrammet, Kvalifiseringsprogrammet, Jobbsjansen og Sosialtjenesten i NAV. Seniorforsker Tatiana Maximova Mentzoni, AFI, OsloMet – Storbyuniversitetet.

 • Effektive sysselsettingsmetoder for traumatiserte flyktninger

  Hvordan kan vi styrke sysselsetting for flyktninger med traumer? Du kan lære mer om dette i dette foredraget. Her vil presentasjonen vise til resultatene av en kartlegging av effektive arbeidstiltak for flyktninger med traumer i Norden. Basert på dette vil hovedfokuset være å vise til  konkrete praktiske erfaringer fra det norske prosjektet «Arbeid fra dag én», som kan vise til gode resultater ved å arbeide med metoden Supported Employment for nyankomne flyktninger. Seniorrådgiver fra Dansk flyktningehjelp vil sammen med Kristin Gressberg og Damir Dado Pudar fra Bærum kommune presentere dette foredraget.

 • Ny forskning: Jobbsjansen styrker innvandrerkvinners muligheter!

  Ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det overordnede formålet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad Jobbsjansen en egnet ordning for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

 • Lunsj 11:30 -12:30

 • Fra flyktning til kollega

  Det finnes flere kommuner rundt om i Norden som lykkes med å forkorte veien til arbeid for flyktninger. Integreringsarbeidet i Åre kommune i Sverige har lykkes med å skape både vekst og mangfold i kommunen. Med sine ca. 11.000 innbyggere har kommunen investert i flyktninger som en vekstressurs til kommunen. Gjennom et kreativt og engasjert integrasjonsarbeid siden 2011, har en modell for samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor blitt et suksesskonsept som har ført til at 85 prosent av kommunens flyktninger er kommet i arbeid.

  • 13:45 - 14:30

  Gjennomslagskraft i dialogen med arbeidsgivere!

  Det påhviler et stort ansvar for den som bistår flyktninger eller innvandrere i sitt søk mot arbeidsmarkedet. Det handler ofte om å «selge seg selv og kandidaten» til ordinært arbeidsliv. Hva slags språk bruker du i møte med ulike samarbeidspartnere? Har du selv et engasjement som smitter? Hvilke behov har du selv og hvordan kan du forberede deg best mulig før et slikt møte? Hva slags kroppsspråk har du? Hvordan greier du å lytte og møte den andres behov? Hva er dine talent og utfordringer i disse møtene?

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 31. mai:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 31. mai:kr. 3600kr. 4500
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168