Manglende boevne

En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring

Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det «manglende boevne». Ulike botilbud er forsøkt men mislykkes. Hvordan kan vi forebygge og hjelpe, slik at mennesker slipper å sirkulere mellom ulike botiltak, helsetjenester og fengselsvesen? Hvordan kan vi gi et varig og godt tjenestetilbud som ivaretar beboeren, og skaper nødvendig stabilitet?

Se deltakersidene for nedlastning av presentasjoner

 • 09 - 10 mars 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Om tvang, "vanskelige" brukere, og vanskelig samarbeid

  Når vi arbeider med mennesker med langvarige og sammensatte vansker, er det særlig viktig med et godt samarbeid, både med den det gjelder og mellom oss som hjelpere. Tvang er av og til nødvendig, men det nye utkastet til tvangsbegrensningsloven legger enda større vekt enn tidligere på at frivillighet skal være forsøkt. Hvordan skal vi som hjelpere få til dette utfordrende samarbeidet, og flytte fokuset vekk fra at «pasienten er vanskelig» og over på at vi som hjelpere trenger å samarbeide bedre?

 • Arnhild Lauveng fortsetter

 • Samlemani og hoarding

  Boligen flyter over av ting, rømningsveier blokkeres og leiligheten er en tikkende brannbombe. Hva gjør vi? Samlemani er en kompleks diagnose som rammer to til fem prosent av befolkningen. Professor i klinisk psykologi Patrick A. Vogel har arbeidet med slike saker siden 2009. Her deler han av sine erfaringer om hva som virker.

 • Lunsj 13:00 - 14:00

  • 09 mars

  • 14:00 - 14:45

  Veien inn til de som trenger det mest

  Det er et tydelig behov for ekstra brannforebyggende innsats til enkelte risikogrupper. Hvordan kommer brannmannen inn der sykepleier og politi må snu? Det er sjelden at brannvesenet benytter seg at bruksnekt på bolig, men det kan skje. Noen ganger kan brannvesenet være en omsorgsfull brekkstang til endring. Som oftest er tålmodig arbeid og gjentatte besøk en oppskrift på felles forståelse og samarbeid. Seksjonsleder Jørn Røed i brannvesenets Trygg Hjemme, forteller om hvordan de jobber seg inn i de mest utsatte boligene. Og hvordan de samarbeider med kommuner og helsevesen for å bedre boforholdene til de som har behov for det. Vi får høre hvordan man ivaretar eiendom og menneskers helse og verdighet gjennom møter med brannvesenets forebyggende team.

  • 09 mars

  • 15:00 - 15:45

  Boligen er viktig for helsa til psykisk syke

  Bolig, arkitektur og omgivelser spiller inn på hvordan vi definerer oss selv og hvordan andre ser på oss. Hvordan påvirker  bolig, bokvalitet og lokalisering, beboere med rusmisbruk og psykiske lidelser? SINTEF-forsker Solvår Wågø har undersøkt problemstillingen både i storby og på landsbygda, og funnene hennes er universelle. Her gir hun praktiske råd basert på forskningsresultatene.

  • 09 mars

  • 16:00 - 16:30

  Praktiske ferdigheter satt i system

  Sykehuset i Vestfold, avdeling for rus og avhengighet, så at mange av deres pasienter ikke hadde nødvendige ferdigheter til å ivareta egen bolig. Dette dannet bakgrunnen for deres gruppekonsept: «hverdagslivets mestring», som er en svært praktisk treningsopplegg til det å bo og ta være på seg selv og sin egen bolig. Her forteller de hvordan de gikk fram, og hva de har lært.

   

  Dag 2

 • Hinderløyper, halmstrå og hengende snører - om håpets viktighet

  Knut Tore Sælør har tatt sin doktorgrad om håpets betydning. Vi starter dagen med en innføring i håpets kraft, betydning og viktigheten av at vi som hjelper holder liv i troen på en fremtid.

 • Tar Housing first til neste nivå

  Ett sted å bo er en menneskerett også for mennesker med store utfordringer i forhold til rus og psykiske helseplager. En bolig er en måte å ta vare på mennesker på, en plattform, en begynnelse. Det virkelige arbeidet begynner når personen har kommet i bolig. I Housing First er deltakeren i fokus, mister vi dette perspektivet er det ikke Housing First lenger. Å ha en person med egenerfaring ansatt i teamet er forutsetting for å lykkes med arbeidet. Frode var godt kjent i rusmiljøet i Bergen, i dag er han ansatt som erfaringsmedarbeider i Housing First.
 • Personlighetsvansker i veien for god behandling?

  Det er en sterk sammenheng mellom rusmiddelavhengighet og personlighetsforstyrrelser. De som har diagnosen blir ofte møtt med mange fordommer og ulike former for stigma. Skårderud tar for seg utfordringene han ser i møte mellom hjelper, og bruker med personlighetsforstyrrelse. Fokus er på hvordan vi kan forstå og komme i posisjon til å gi bedre praktisk helsehjelp og tilbud til brukergruppen.

  Lunsj 11:45 -12:30

 • Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon

  Vold, trusler og aggresjon står sentralt i mange av de vanskeligste boligsakene. Brukergruppen er sårbare og ofte selv i faresonen for å bli utsatt for vold. I tillegg omfatter mange av sakene utrygghet for ansatte som driver oppfølging. Ole Greger Lillevik tar for seg miljøterapeutisk arbeid i møte med vold, fra begge disse synsvinklene.

Målgruppe

Konferansen passer for alle som arbeider med vanskelige botiltak; Psykisk helsevern, ROP, tildelingskontor, boligstiftelser, kriminalomsorg og spesialisthelsetjenesten.

Relevant konferanse:

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. desember:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. desember:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1153kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1066kr. 1168