Konferansen om manglende boevne

En konferanse om rus, psykiatri og boligmestring

Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det «manglende boevne». Ulike botilbud er forsøkt men mislykkes. Hvordan kan vi forebygge og hjelpe, slik at mennesker slipper å sirkulere mellom ulike botiltak, helsetjenester og fengselsvesen? Hvordan kan vi gi et varig og godt tjenestetilbud som ivaretar beboeren, og skaper nødvendig stabilitet? Ulike tilnærminger og praksiseksempler vil bli presentert på konferansen. Konferansen passer for alle som arbeider med vanskelige botiltak; Psykisk helsevern, ROP, tildelingskontor, boligstiftelser, kriminalomsorg og spesialisthelsetjenesten.

 • 05 - 06 februar 2019
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 05 februar

  • 10:00 - 10:45

  Hjelp til å Bo - Bolig som del av et helhetlig behandling

  Hvilket tilbud bør vi gi pasienter med alvorlige rus og psykiske lidelser og hvordan kan vi støtte opp om boevnen? For mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer er det nødvendig med helhetlige tilnærminger. Noe av det viktigste disse pasientene trenger er gode botilbud. Spørsmålet er hvordan det å bo settes inn i en større sammenheng og hvordan integrert behandling kan understøtte det som mange pasienter opplever som det viktigste for å både redusere symptomer og øke livskvaliteten

  • 05 februar

  • 11:00 - 11:45

  Samtykke til helsehjelp – særlig om samtykkekompetanse

  En bærebjelke i vårt rettssystem er at enkeltindividets fysiske og psykiske integritet ikke skal krenkes. Det er derfor grunnleggende at helsehjelp bygger på frivillighet og selvbestemmelse gjennom samtykke. Foredraget tar først for seg samtykkets rettslige plassering i pasient- og brukerrettighetsloven. Deretter problematiseres hva som ligger i begrepet informert samtykke og spørsmål om samtykkets form. En hovedproblemstilling vil være hvem som har samtykkekompetanse og hva som skal til for å fastslå at pasienten eventuelt ikke er samtykkekompetent. Hvem fatter avgjørelser på vegne av den myndige uten samtykkekompetanse? De særlige reglene om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelpen, vil ikke bli behandlet.

 • Innholdet er viktigere enn bygget!

  Jens Skår er psykologen som står bak behandlingsopplegget til Hanne Hjorteland som nylig ble portrettert i nyhetene, som jenta som ble gitt opp av Stavanger kommune. Boligoppfølgingen har gått fra å være en av landes vanskeligste saker, til en normal-tilværelse preget av tillit, faste rammer og en stor nedgang i aggressiv atferd. Skår vil fokusere på hvordan man lager botilbud for de som har gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, ofte med høy grad av selvskading, aggressivitet, tvangslidelser og angstfobier.

   

 • Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  Når en kommunal rusbolig fungerer så dårlig at den må legges ned. Vi får et innblikk i et drama i Stavanger, vi får høre om de mange medieoppslagene og vi får vite hvordan det hele endte. Hvilken lærdom kan vi ta med oss? Virksomhetsleder Bjarne Andreas Johansen gir oss det fulle bildet.

 • Se mennesket bak diagnosen!

  Pelle Sandstrak er en av Skandinavias beste foredragsholdere og er et levende live-show i Tourettes syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, se bak diagnose, se bak utfordrende atferd, og se bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

  Dag 2

 • Forløpsperspektivet

  Et vellykket pakkeforløp er en godt forberedt og gjennomført behandling som ut fra de sosiale, psykologiske og medisinske behov pasienten har på de enkelte tidspunktene, inneholder felles målsetting, god utredning, godt forberedt og gjennomført behandling og stabile overganger mellom ulike tjenestenivå. Kan dette bidra til «lengre armer» og større behandlingsoptimisme innen rusfeltet? Egon Hagen er forsker og psykolog, med rus som spesialfelt.

 • – Ingen er like

  – Selv om alle brukerne våre har det til felles at de er rus- og psykiatri-pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusproblem, så er ingen individer like. De er på forskjellig funksjonsnivå, formen og psyken deres varierer. Det må vi ta hensyn til, understreker fagkoordinator i Psykisk helse- og rusteamet i bydel Gamle Oslo Nils-Anders Sørnes. Fleksibilitet og  personfokus gir livskvalitet og økt menneskeverd, mener han.

  • 06 februar

  • 11:00 - 11:30

  «Hardbruksboliger»

  Er en uknuselig 15 kvadratmeter stor bolig løsningen for mennesker som kanskje ellers ville ha bodd på gata eller under ei trapp? Prosjektleder Maria Rebekka Nilsen i Bamble kommune forteller om alternativet «hardbruksboliger» til enkelte av de mest sårbare menneskene kommunen skal hjelpe å skaffe botilbud til.

 • Connecting people - Erfaringer fra Skottland

  James Dalrymple er sykehusdirektør i Skottland og har arbeidet mye med mennesker innen kriminalomsorg. Her snakker han om sine erfaringer fra hele Storbritannia og hvilke nøkkelfaktorer han ser som viktige i arbeidet med bosetting innen kriminalomsorg. Hvorfor blir ting ofte feil, selv om intensjonene fra hjelpeapparatet er gode?

   

  Innlegget er på engelsk.

 • Om å lære bort det å leve

  Man kan ikke bo på et sykehus. Men kanskje kan et av dem lære bort kunsten å leve?  Klinikken Hurdalsjøen Recoverysenter utvikler, tenker, og lever recovery – en modell som fremheves som retningsgivende for psykisk helse- og ruspolitikk, og er styrende for praksiser i en rekke land.

 • Priser kommer senere