Omsorg ved livets slutt

En konferanse for alle som arbeider med døende

En av de største sosialpolitiske utfordringer i Norge og Europa i de kommende tiår er å sikre syke, sårbare og gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det siste. Dette forutsetter at de blir møtt med omsorg og kompetanse, uavhengig av diagnose og bosted.

Konferansen «Omsorg ved livets slutt»  er en konferanse som presenterer ulike vinklinger på dette viktige arbeidet, og søker å gi rom for å reflektere rundt mange av de problemstillinger som drukner i en travel praksishverdag.

 

 • 04 - 05 desember 2018
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
 • Åpning av omsorg ved livets slutt 18.

  Velkommen til Bergen og velkommen til konferansen omsorg ved livets slutt. Byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, Rebekka Ljosland åpner konferansen. Hun vil i sitt åpningsinnlegg berøre regjeringens mål og tiltak for å styrke kvaliteten innenfor palliasjonsfeltet. Ljosland er utdannet sykepleier og kommer fra stilling som sykepleier ved Haraldsplass Diakonale sykehus.

 • En dag skal vi dø, men alle de andre dager skal vi leve

  Per Anders Nordengen vil reflektere over livet, livets slutt, og ulike perspektiver på hva som er viktig for mennesker i livets siste fase. Per Anders Nordengen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere.  Han er kjent for sin muntlige fortellerform og sin evne til å formidle alvor med glimt og humor. Både i næringslivet, i foreninger og organisasjoner har han underholdt, berørt og engasjert tusenvis av tilhørere.

  Tema: Kommunikasjon om døden og de viktige beslutningene

 • Forhåndssamtaler – et verktøy i møte med alvorlig kronisk syke

  Forhåndssamtaler bør tilbys personer med alvorlig kronisk sykdom. Slike samtaler vil bl.a. kunne fremme pasientens medvirkning og medbestemmelse, skape tillit mellom pasient og helsepersonell, samt gi helsepersonell et grunnlag for å ta beslutninger og skape gode prosesser videre. Dette vil også kunne gi pasient og pårørende mulighet til å planlegge den siste tiden bedre sammen. Foredraget trekker frem viktige elementer i innholdet i en slik samtale. Gro Helen Dale er FoU-leder og fagutvikler ved Verdighetsenteret. Hun er utdannet lege og har flere års klinisk erfaring innenfor onkologi, allmenn medisin og nevrologi.

  • 04 desember

  • 12:30 - 13:00

  Når er nok, nok? Hvordan ta gode beslutninger?

  Vendepunktet når behandling ikke lenger er aktuelt er dramatisk for pasient og pårørende.  Hvordan kan man i et tverrfaglig samarbeid ta den riktige beslutningen om når nok er nok, for å unngå overbehandling ved livets slutt. Ellinor Haukland er kreftlege ved Nordlandssykehuset og sitter i styret til Norsk Palliativ Forening. I sitt arbeid jobber hun med å styrke helsepersonell. Hun vil dele av sine erfaringer om forutsetninger for gode beslutninger, samvalg og kommunikasjon.

  Tema: Pårørendesamarbeid

  • 04 desember

  • 14:00 - 14:45

  Å fullføre et liv

  Det er pasienten og  pårørende som er hovedpersoner når livet nærmer seg slutten. I foredraget presenteres fortellinger som beskriver hvordan omsorgsutøvere utfordres ulikt i møtene med den som skal dø, familien og andre som står pasienten nær. Det presenteres ikke «oppskrifter» på palliativ omsorg eller standarder på hva du skal gjøre i slike situasjoner. Praksis-fortellingene viser imidlertid hvor viktig det er å ha en god situasjonsforståelse og evne til å svare på de utfordringer, ønsker og behov hovedpersonene har når livet er i ferd med å fullføres. Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU. 

  • 04 desember

  • 15:00 - 15:30

  En pårørendes dagbok

  Lotta traff sin mann Elias i 2008. 6 år senere hender det som alle frykter: som lyn fra klar himmel blir Elias syk med en aggressiv form for kreft. De kjemper seg gjennom en rekke store operasjoner og behandlinger, inntil Elias dør i desember 2016. Hele perioden, samt etter hans bortgang har Lotta bearbeidet sin sorg gjennom bloggen showlife.nu. Hun driver også podcasten Cancersnack gjennom Radioplay der hun deler sine opplevelser fra et pårørende-perspektiv. Hvordan føles det å være pårørende til en døende pasient, hvordan var møtet med helsevesenet på godt og vondt, og sist men ikke minst, hvordan er det å være offentlig med sin sorg?

  • 04 desember

  • 15:45 - 16:30

  Å arbeide under press - Hvordan arbeide effektivt og bevare overskuddet i møte med døende og deres pårørende?

  Foredraget fokuserer på hvordan vi kan lære oss å jobbe effektivt og bevare overskudd. Tema som belyses er stress, stresshåndtering, og Jan-Martin fokuserer på hvordan du kan mestre utfordringer på en effektiv måte samtidig som du har overskudd og balanse mellom jobb og fritid. Lær mer om hva som er arbeidsgivers ansvar og hvilket ansvar den enkelte har. Foredraget kombinerer psykologisk kunnskap med eksempler fra arbeidslivet med en god dose humor.

  Dag 2

  • 05 desember

  • 09:00 - 09:30

  Når eksistensielle og åndelige spørsmål melder seg

  Å arbeide med døende mennesker er å bli stilt overfor eksistensielle spørsmål. Det må finnes et rom for å bearbeide og møte egne følelser og reaksjoner. Hvordan og hvem kan ta samtalen med den døende når disse spørsmålene melder seg?
  «Hva er meningen med min situasjon? Hva galt har jeg gjort som rammes av dette? Finnes det fortsatt noe å håpe på? Har Gud forlatt meg og kan jeg gjøre opp for mine feil?» Sykehuspresten ved Sykehuset Telemark Terje Talseth Gundersen vil i dette foredraget trekke inn eksempler på hvordan slike samtaler kan håndteres på en praktisk måte. 

  • 05 desember

  • 09:30 - 10:15

  Palliativ plan

  Palliativ plan er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er syk og familien kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. Målet er å være i forkant av ulike utfordringer, bidra til et meningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg. Internasjonalt blir prosessen og kommunikasjon rundt en palliativ plan kalt Advanced Care Planning (ACP)

  Planen er felles for pasienten, pårørende og helsepersonell, og blir til gjennom dialog og forberedende samtaler. Den skal følge pasienten der han/ho er, om det er hjemme, på institusjon eller på sykehus. Tanja Yvonne Alme har ledet arbeidet med innføringen av palliativ plan i Møre og Romsdal.

  Palliasjon til ulike pasientgrupper

  • 05 desember

  • 10:30 - 11:00

  A: Palliasjon til pasienter med hjertesvikt.

  Thorstein Hole, lege, hjertespesialist og klinikksjef Sykehuset Ålesund. 

  • 05 desember

  • 11:00 - 11:30

  B: Palliasjon til pasienter med Kols

  Omtrent 250 000-300 000 mennesker i Norge lider av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i dag. Overgangen fra moderat til alvorlig kols er ofte glidende. Mange pasienter opplever høy og alvorlig symptombelastning slik som dyspné, smerter, angst, fatigue og depresjon. Dette medfører at pasienter med kols ofte blir sosialt isolert og preges av dårlig livskvalitet som følge av den høye symptombelastningen. Beslutninger om ventilasjonsstøttebehandling og lindrende behandling til pasienter med alvorlig KOLS er blant annet det Heidi Jerpseth vil ta opp i sitt foredrag, Heidi er forsker ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

  • 05 desember

  • 12:30 - 13:00

  C. Palliasjon til pasienter med Demens.

  Det palliative arbeidet med personer med demens avviker mye i metode og innhold i forhold til personer som tar instruksjon og husker informasjon. Hvordan kan vi arbeide for å sikre et best mulig tilbud til denne gruppen?

  • 05 desember

  • 13:00 - 13:30

  D: Palliasjon til pasienter med kreft

  Ressurssykepleierne fra Røde kors, Anne Jorunn Hatlestad og Anne Marie Teigland vil dele sin erfaringer med sitt arbeid i Bergen. 

 • Barn som pårørende ved langvarig sykdom og dødsfall i familien

  Hvordan kan vi gi støtte, informasjon og hjelp til barn som lever med usikkerhet og belastninger over tid? Både hjelpeapparatet og barnets sosiale miljø kan ha en viktig rolle når det gjelder å forstå og ivareta barnets behov.

  Heidi Wittrup Djup er daglig leder for senteret, Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns- omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

Konferansier for dagene


Kjell Ove Hveding er en utradisjonell konferansier som først og fremst er medmenneske, menneskekjenner og opptatt av at alle skal ha det bra. Han er også gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.

 

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 • Priser kommer senere