Seksuelle overgrep 2019

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.

Se «Deltakersidene» for nedlastning av presentasjoner. Disse blir lagt ut så snart vi får dem fra foredragsholderne.

 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
 • Velkommen til to viktige dager

  For å innlede konferansens tema, vil det redegjøres for forekomst, ulike former for overgrep, hva vi vet om hvem som rammes, og hvilke senvirkninger ofrene risikerer å måtte leve med. Vi vet omfanget og vi kjenner konsekvensene, og det er nettopp derfor det er helt avgjørende at vi som samfunn settes i stand til å forebygge overgrep, beskytte barna og gripe tidlig inn når overgrep skjer. Konferansen skal gi oss økt kunnskap om hvordan vi kan realisere dette. I tillegg skal vi lære mer om hvilken oppfølging disse barna trenger for å redusere risikoen for senskader og øke mulighetene for rehabilitering og god livskvalitet.

 • Seksuelle overgrep mot barn – et samfunnsproblem

  Titusener av barn i Norge utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av oppveksten. Noen av disse barna vokser opp uten at voksne er klar over overgrepene eller bidrar til at barna får beskyttelse og hjelp. Andre igjen opplever at voksne vet hva de utsettes for – uten at dette fører til at de får hjelp eller at volden tar slutt. Redd Barna arbeider for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. De ønsker at barn skal lære om overgrep og hvem de kan oppsøke for å få hjelp, og de ønsker at ansvarlige voksne skal beskytte barn og gripe inn når nødvendig.

  • 13 juni

  • 12:30 - 13:15

  «Delbart?» - Forebygging av ulovlig bildedeling på Internett

  Ulovlig bildedeling blant ungdommer er et samfunnsproblem. Med undervisningsopplegget «Delbart?» vil politiet gi ungdommer kunnskap til å ta gode valg for seg selv og andre. Undervisningsopplegget lanseres i 2019 og henvender seg til ungdomsskoleelever for å forebygge deling av seksualiserte bilder og videoer. «Delbart?» er en interaktiv opplevelse der Politiet viser frem filmsnutter som skildrer ulike dilemmaer som gjelder bildedeling. Elevene tar stilling til spørsmålene og svarer anonymt på mobilen ved hjelp av den digitale plattformen LearnLab. Foresatte får samme budskap på foreldremøte, i tillegg til råd om hvordan de kan gi hjelp og støtte.

 • Hvordan snakke med barnehagebarna om kropp og grenser?

  Reidar Hjermann er tidligere barneombud og har arbeidet i en årrekke som psykologspesialist innenfor spesialisthelsetjenesten for barn og ugne. Beskyttelse av barn og deres rett til å vokse opp i trygghet og kjærlighet, er blant Hjermanns viktigste saker. Alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp, og voksne trenger derfor å lære barnet om egen kropp og grenser, gi dem et språk for det, og slik formidle til barnet hvordan de kan si ifra og beskytte seg selv. Ved at barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov.

 • Hvordan snakke med skolebarna om seksuelle overgrep

  Både forskning og klinisk erfaringer viser oss at noen barn som utsettes for overgrep, ikke vet at det er ulovlig. Mange kjenner på skam eller er redd for konsekvensene dersom de forteller, fordi de har blitt utsatt for trusler fra overgriper. Vi vet at overgrep rammer mange barn. Det skjer i hjemmet,  i skoler og andre steder der barn oppholder seg. Hjermann gir oss i dette foredraget viktig informasjon om hvordan man kan snakke med barn om overgrep, og samtidig ivareta deres behov for trygghet og tro på at voksne vil ta vare på dem

  Dag 2

  • 14 juni

  • 08:45 - 09:30

  Vårt ansvar ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn

  Det er dessverre flere saker og eksempler på at voksne burde ha forstått – eller grepet inn – i tilfeller der barn utsettes for overgrep. Alle vokse har et ansvar for å beskytte barn, enten det er andre foreldre, naboer, eller ansatte i privat eller offentlig sektor. I denne foredraget får vi klar tale fra advokat Kverneland om hvilket ansvar vi alle har når det gjelder meldeplikt, avvergeplikt, opplysningsplikt og anmeldelse av saker til politiet

 • Seksuelle overgrep i barndommen – hvordan påvirker dette da og nå?

  Marianne Straume har lang erfaring fra arbeid med barn og voksne utsatt for overgrep. I dette innlegget skildrer hun hvordan barn og voksne påvirkes av og forholder seg til overgrepene de er utsatt for.

 • Avhør av barn

  Når det er mistanke om at et barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vil det foretas avhør av barnet ved Statens barnehus. For at avhøret skal ha verdi for videre etterforskning, er det viktig å ha kunnskap om hvilke roller og ansvar barnevern, barnehage, skole eller hjem har. Hvordan støtte og ivareta barnet i forkant av avhør, uten å påvirke saksprosessen? Hvordan forstå og forholde seg til det barnet forteller, og hva gjør man i de tilfellene der barnet ikke forteller, men bekymringen fremdeles er stor? I dette foredraget lærer vi mer om prosessen fra mistanke via avhør, til videre oppfølging, og hvem som gjør hva.

  • 14 juni

  • 12:30 - 13:15

  Nullvisjon for seksuelle overgrep i Vestfold

  Incestsenteret i Vestfold har som hovedmål at ingen barn skal oppleve incest, seksuelle overgrep eller andre former for familievold. For å nå dette målet, gjennomfører senteret svært mye primær- og sekundærforebygging, blant annet i form av undervisning tilpasset barnets alder og utviklingstrinn. Undervisningen skjer ved tre anledninger, henholdsvis i barnehagen, i andre klasse og til sist i femte klasse. I forkant gjennomføres et eget kurs til ansatte i barnehage og skole, samt til foreldrene selv. På konferansen får vi høre mer om undervisningsopplegget og erfaringene fra Vestfold.

 • Burde vi ha visst?

  Barn som utsettes for overgrep, bruker i gjennomsnitt 17 år på å fortelle om det. Mange utsettes for overgrep i flere år, uten at noen forstår eller griper inn. Disse barna kan leve i ditt hjem, i ditt nabolag, gå i din barnehage eller være elev på din skole. Hvilke signal må vi fange opp og hvordan kan vi forstå barnets atferd og reaksjoner?  Hva må til for at vi skal oppdage de overgrepene vi ikke ser?

 • Hvilken oppfølging trenger barn og familier i etterkant av seksuelle overgrep?

  Stine Sofies Senter er et kurs- og mestringssenter, der et oppfølgingsteam som følger opp familien og lokale hjelpeinstanser etter familien har flyttet tilbake til sin hjemkommune. I foredraget får vi høre mer om hvilken hjelp som tilbys ved senteret, hva barna og familiene trenger, og hvilken kompetanse og oppføling lokale hjelpetjenester har behov for. Ada Sofie Austegard er grunnlegger og gründer ved Stine Sofies Stiftelse og har høstet nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid for volds- og overgrepsutsatte barn.

 

Se også våre andre arrangement:


Tverrfaglig konferanse om forebygging av vold og seksuelle overgrep, basert på dokumentarfilmen om Emilie.

 

 

 • Printvennlig program

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 15. April:kr. 2700kr. 3375
  Deltakeravgift ved påmelding etter 15. April:kr. 3300kr. 4125
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168