Skolenærvær Bergen

Konferanse om skolefravær og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • 26 - 27 november 2020
 • Radisson Blu Royal Hotel Bergen, Bryggen, Bergen, Norge
Påmelding
 • Åpning av konferansen

  Fylkesdirektør i opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal fra Vestlandet fylkeskommune åpner konferansen.

 • Skolens rolle for skolefravær

  Noen elever kommer ikke til skolen over en kort eller lang periode, andre elever kommer ofte for seint, de møter ikke til enkelte timer, går hjem i løpet av dagen, deltar ikke når de er på skolen og noen elever dropper ut av videregående opplæring. Grunnene er oftest mange og sammensatte. Skolen spiller en sentral rolle i oppdaging, kartlegging og tilrettelegging. Elever, foreldre og skoler føler seg ofte maktesløse, og det er et stort behov for mer kunnskap om dette tema. I dette foredraget vil Trude Havik vektlegge skolen sin oppgave og rolle for å forebygge og tidlig iverksette tiltak overfor elever med skolefravær. Med økt kunnskap og bevissthet kan vi øke sjansen for at flere elever lykkes i skolen.

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj

  • 26 november

  • 14:00 - 14:45

  Complete: Om å redusere frafall

  Tusenvis av videregåendeelever forsvinner hvert år ut av skolen uten eksamen. Prosjekt «Complete» har som hovedmål å legge til rette for bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole. Kan gode psykososiale miljøer bidra til redusert frafall? Professor Torill Bognes Larsen forteller om et prosjekt som bør være av stor interesse.

 • Hvordan få eleven tilbake til skolen?

  Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt. De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever og deres foreldre. Og han har vært på mange møter med skolen. I dette foredraget deler han sine tanker, erfaringer og opplevelser. Han gir konkrete råd og innspill til hvordan man kan håndtere denne fortvilende og vanskelige situasjonen som skolevegring er. Foredraget belyser:
  • Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?
  • Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?
  • Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserendesamfunn.
  • Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?
  • Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?
  • Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.
  • Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.
  • Dialog og svar på spørsmål.

  • 26 november

  • 16:45 - 16:55

  Avslutning og oppsummering av dagen

  Dag 2

 • Magisk kommunikasjon i møte med elever som sliter i skolen

  Antje Bomann-Larsen er kjent for sine engasjerende foredrag om nettopp det å holde foredrag. På konferansen skolenærvær vil hun dele sine aller beste tips for hvordan du som lærer kan bruke psykologi, skuespillerteknikker og historiefortelling for å vekke nysgjerrigheten for budskapet ditt i timene dine. Hvordan skape forventninger hos elever som ikke er interessert.

 • Om psykisk helse i skolen og skolenærvær

  Hvordan samtaler vi med elever rundt tema psykisk helse? Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:
  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at
  endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

 • Skolevegring og autisme

  Ellen Kathrine Munkhaugen har en doktoravhandling om autisme og skolevegring. Hun er blant de fremste på dette fagfeltet i landet. Munkhaugen vil orientere om funn, og presentere ulike årsaker til at barn og unge med autisme ikke ønsker å være på skolen. Hva kan være «medisinene» for å forebygge og hjelpe de som sliter med skolevegring?

 • Tverrfaglig samarbeid rundt sårbare barn, unge og deres familier

  Nøkkelen til suksess når barn, unge og familier strever er ofte godt samarbeid mellom alle involverte tjenester. Hvordan kan vi jobbe best mulig sammen, og få til en koordinert og effektiv innsats? Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Marit har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP,  helsemyndigheter og kommuner. Hun holder foredrag, veileder og underviser fagfolk innenfor alle type tjenester for barn og unge, foreldre og de unge selv. Marits foredrag inneholder alltid forskningsbasert kunnskap, rikt med praktiske eksempler, forslag til utforming av tiltak, og sist men ikke minst et humoristisk blikk på vanskelige utfordringer. Tilhørerne gir tilbakemelding om at de får verktøy til bruk i sin hverdag.

  • 27 november

  • 14:15 - 14:30

  Oppsummering og avslutning av konferansen

Andre arrangementer

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 26.august:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 26.august:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1097kr. 1290
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2694kr. 3155
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1054kr. 1190