Skolenærvær Bodø

Konferanse om skolefravær og fremme tilstedeværelse i skolen.

Målgruppen er grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste.

 • 03 - 04 desember 2020
 • Scandic Havet, Tollbugata, Bodø, Norge
Påmelding
  • 03 desember

  • 10:30 - 12:00

  Åpning av konferansen - Tidlig identifikasjon av skolevegring

  Skolevegring er hemmende for barn og ungdom som opplever problemet. For mange er skolevegring noe som utvikler seg over tid. Mens hjelp og behandling  først settes i verk etter at problemet har fått «vokse seg stort». Foredraget setter fokus på risikofaktorer som forskning og klinisk erfaring tilsier har vært tilstede før skolevegringen og slik sett kunne vært identifisert. Videre vil et system for identifikasjon og intervensjon bli diskutert. Behandling av og hjelp for  skolevegring: Skolevegring er et funksjonelt problem med til dels alvorlige konsekvenser for den som sliter med det. Effektiv hjelp slik at barnet eller  ungdommen så raskt som mulig kommer tilbake på et normalt utviklingsspor er avgjørende. Foredraget vil diskutere hva vi vet om gode behandlingsstrategier, hvordan dette kan organiseres innenfor rammene av dagens hjelpesystem.

 • Nærværsfremmende arbeid i skolen - hvordan bli en nærværsskole?

  Hvilke grep kan en skole gjøre for å fremme nærvær og samtidig forhindre alvorlige skolefraværssaker. Hvordan jobbe med tidligere innsats i praksis? Temaet eksemplifiseres gjennom nærværsskolen Vollebekk, en 1-10 skole i Bydel Bjerke i Oslo. Skolen arbeider systematisk med skolenærværsfremmede tiltak.

  • 13:00 - 14:00

  Lunsj

 • Skolevegring og autisme

  Ellen Kathrine Munkhaugen har en doktoravhandling om autisme og skolevegring. Hun er blant de fremste på dette fagfeltet i landet. Munkhaugen vil orientere om funn, og presentere ulike årsaker til at barn og unge med autisme ikke ønsker å være på skolen. Hva kan være «medisinene» for å forebygge og hjelpe de som sliter med skolevegring?

 • Hvordan få eleven tilbake til skolen?

  Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt. De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever og deres foreldre. Og han har vært på mange møter med skolen. I dette foredraget deler han sine tanker, erfaringer og opplevelser. Han gir konkrete råd og innspill til hvordan man kan håndtere
  denne fortvilende og vanskelige situasjonen som skolevegring er.
  Foredraget belyser:
  • Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?
  • Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?
  • Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserendesamfunn.
  • Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?
  • Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?
  • Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.
  • Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.
  • Dialog og svar på spørsmål.

  • 03 desember

  • 16:45 - 16:55

  Avslutning og oppsummering av dagen

  Dag 2

  • 04 desember

  • 09:00 - 10:00

  Dropout i skolen - de unges egen opplevelse

  De fleste ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole kommer seg i jobb og klarer seg bra. Men noen blir værende utenfor utdanning og vanlig arbeidsliv en lang periode. Hva er ungdommenes egen forklaring? Omfattende forskning fra mange land viser at frafall i videregående skole påvirkes av fire hovedfaktorer: skoleprestasjoner, familiebakgrunn, skole-engasjement og skole-kontekst. Gro Hilde Ramsdal ved Institutt for vernepleie har sammen med andre forskere ved UiT, intervjuet de ungdommene som strever mest med å komme seg tilbake på sporet etter at de sluttet på videregående skole. Her forteller ungdommene om hvordan de selv opplever og forstår sine frafallsprosesser. Ungdommenes beskrivelser er på noen måter overraskende, og de bidrar med litt andre innfallsvinkler enn funnene fra kvantitativ forskning.

 • Om psykisk helse i skolen og skolenærvær

  Hvordan samtaler vi med elever rundt tema psykisk helse? Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta opp følgende tema:
  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra?
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter?
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at
  endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy.

  • 11:30 - 12:30

  Lunsj

 • Tverrfaglig samarbeid rundt sårbare barn, unge og deres familier

  Nøkkelen til suksess når barn, unge og familier strever er ofte godt samarbeid mellom alle involverte tjenester. Hvordan kan vi jobbe best mulig sammen, og få til en koordinert og effektiv innsats? Konferansier, Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Hun har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og kommuner. Hun holder foredrag, veileder og underviser fagfolk innenfor alle type tjenester for barn og unge, foreldre og de unge selv. Marits foredrag inneholder alltid forskningsbasert kunnskap, rikt med praktiske eksempler, forslag til utforming av tiltak, og sist men ikke minst et humoristisk blikk på vanskelige utfordringer. Tilhørerne gir tilbakemelding om at de får verktøy til bruk i sin hverdag.

  • 04 desember

  • 13:30 - 13:40

  Oppsummering og avslutning

Andre arrangementer

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 4. september:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 4. september:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1205