Sorg og traumer

Oppfølging av barn og familier i krise.

Klinikk for krisepsykologi er Norges ledende kompetansemiljø på sorg og traumer. Her stiller de med sine beste foredragsholdere og samarbeidspartnere, i en konferanse som skal gi deg praktiske tips til arbeid med mennesker i krise. En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester og behandlere for barn og familier.

 • 19 - 20 oktober 2020
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
  • 19 oktober

  • 10:00 - 10:15

  Velkommen til konferansen "sorg og traumer"

  Velkommen ved konferansier og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi, Heidi Wittrup Djup.

  • 19 oktober

  • 10:15 - 11:30

  Dissosiasjon og traumatiske minner: Myter og fakta

  Når barn utsettes for en oppvekst med vold, seksuelle overgrep og neglisjering, og kanskje i tillegg heller ikke får hjelp til å håndtere disse opplevelsene, kan dette være så overveldende for barnet at det utvikler en dissosiativ struktur eller dissosiativ personlighet. Slike hendelser kan få store konsekvenser utover i livet, med en rekke både somatoforme og psykoforme symptomer. Arne Blindheim er en anerkjent psykologspesialist innen kronisk traumatisering og dissosiasjon.

  • 19 oktober

  • 12:30 - 13:15

  Å møte og ivareta traumatiserte og dissosierte voksne

  Straume og Blindheim tar for seg praktiske verktøy og metoder for å håndtere traumatiserte voksne.

  • 19 oktober

  • 13:30 - 14:15

  Barn som pårørende

  Hvilke behov har de og hvordan kan man sikre god nok ivaretakelse og oppfølging for barn som lever med langvarig psykisk eller somatisk lidelse i familien?

  • 19 oktober

  • 14:30 - 15:15

  Det første møtet med sorg og traumer

  Hvilke implikasjoner har nyere forskning for praksisfeltet? Skal vi innta en «vente og se»-holdning eller skal vi ta i bruk intervensjoner og ‘terapeutiske’ metoder tidlig? Hvilke muligheter og hvilke farer er tilstede i de første møtene mellom hjelperne og dem som er rammet av sorg og traumer? Atle Dyregrov er psykologspesialist og professor og har viet hele sin karriere til å hjelpe personer rammet av sorg og kriser. Han bidrar med forskning på feltet og har formidlet kunnskap til profesjonelle aktører og ut til Norges befolkning. I dette foredraget deler han av sin erfaring og kunnskap.

  • 19 oktober

  • 15:30 - 16:15

  Sorg og komplisert sorg

  Sorg er blitt en diagnose, men hva skiller vanlig sorg fra komplisert og forlenget sorg? Kan vi forebygge at den normale sorgen ender i et komplisert sorgforløp? Hvordan hjelper man noen som sliter med komplisert sorg? Atle Dyregrov er blant Norges fremste eksperter på sorg, og formidler sin erfaring fra klinikk og forskning.

  • 16:15 - 16:30

  Oppsummering og slutt for dagen

  Dag 2

  • 20 oktober

  • 08:45 - 09:30

  Flyktningers psykiske helse

  Flyktninger og asylsøkere har opplevd store tap og dramatiske hendelser før og under flukt, og møter også store utfordringer etter ankomst til Norge. Hvordan kan norske kommuner arbeide for å hjelpe flyktninger og asylsøkere når det gjelder psykisk helse, introduksjonsprogram og integrering? Erfaringer fra arbeid i kommunen vil presenteres, med fokus på undervisningsopplegg og selvhjelpsmetoder som kan være hensiktsmessig å bruke i arbeidet.

  • 20 oktober

  • 09:45 - 10:30

  Selvhjelpsmetoder og søvn

  Med bakgrunn i klinisk praksis og gruppeintervensjonen Teaching Recovery Techniques (Smith, Dyregrov & Yule m.fl, 1998), vil det her gjennomgås viktige selvhjelpsmetoder og teknikker for å fremme søvn og mestring. Dette er viktige intervensjoner å benytte i møte med personer rammet av vanskelige livshendelser, stress og påkjenninger.

  • 20 oktober

  • 11:00 - 11:45

  Hvordan snakke med barn om selvmord

  Heidi vikarierer for Magne Raundalen som gjennom hele sin karriere vært en tydelig forkjemper for at man skal være ærlig med barn og snakke med dem om alt. Men hvordan finne ordene når mamma eller pappa har tatt sitt eget liv? Magne gir her konkrete beskrivelser og forslag til formuleringer i møte med barn av ulik alder.

 • Når selvmord rammer et lokalsamfunn

  Hvordan kan eller bør dette håndteres i mediene, på skolene, i barnehagen eller ved arbeidsplassen? Hvordan omtale det som har skjedd og hvordan forebygge såkalt smitteeffekt?

 • Samtaleteknikker og bruk av grupper i møte med personer som har opplevd alvorlige belastninger

  Hvordan hjelpe de rammede med å få forståelse for egne reaksjoner og oppleve sammenheng etter store belastninger? Ved hjelp av individuelle samtaler, avlastningssamtaler eller debriefing, kan man hjelpe personer med å dempe aktiveringen, oppleve tilhørighet og mestring, og vite hva de kan og bør gjøre for å håndtere reaksjoner eller oppsøke hjelpeapparatet.

  • 20 oktober

  • 15:00 - 15:45

  Egenomsorg og selvivaretakelse

  Møtet med andre menneskers lidelse kan over tid være problematisk for hjelperen å håndtere. Hvordan tar man vare på seg selv når man jobber med menneskers smerte over tid?  Psykologspesialist Elin Hordvik, har lang erfaring som praktisk veileder av personell som arbeider med vanskelige oppgaver, og gir råd som er lette å forholde seg til i arbeidshverdagen.

  • 15:15 - 15:30

  Oppsummering, avslutning og vel hjem

Trygg gjennomføring

NB: Viktig informasjon:

Konferansen avholdes på Gardermoen som er i Ullensaker kommune (ikke Oslo), og er ikke del av rødt område. Det er svært gode lokaliteter og rutiner for trygg gjennomføring av konferansen. Konferansen går derfor som planlagt.

 

Konferansen er et samarbeid med:

 

Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) er et av Norges ledende kompetansemiljø innen kriser, traumer, sorg og beredsskapsarbeid. De har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.

Godkjenninger:

Norsk psykologforening: Godkjent som 11 timer vedlikeholdskurs.

Norsk sykepleierforbund: Godkjent som meritterende med totalt 11 timer.

 

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 1. mars:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 1. mars:kr. 3500kr. 4375
  I tillegg til deltakeravgiften man velge mellom:
  Deltakelse dagtid med lunsjer/dagpakker:kr. 1173kr. 1366
  Overnatting inkl. dagpakker og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168