Sykefraværskonferansen 2019

Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.

Ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse kan Norge innen 2030 mangle minst 75.000 sykepleiere. Det varsles i tillegg dramatisk mangel på fagarbeidere i samme tidsrom. Målet for konferansen er å grave etter de gode og fremtidsrettede løsningene for lavere sykefravær. Målgruppen er ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.

Se «Deltakersidene» for nedlastning av presentasjoner. Disse blir lagt ut så snart vi får dem fra foredragsholderne.

 • 13 - 14 juni 2019
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
  • 13 juni

  • 10:20 - 10:30

  Velkommen til Sykefraværskonferansen

  Konferansier Kjell Ove Hveding ønsker velkommen til to lærerike dager.

 • Arbeidslivets skjulte ressurser

  Mange helsefagarbeidere møter små stillingsbrøker etter læretiden, og må konkurrere om jobber og arbeidsoppgaver med blant annet sykepleiere. Lignende tendenser sees i skolen. Fagforbundet er invitert til å snakke om riktigere bruk av samfunnets arbeidslivsressurser.

 • Gåten kjønnsforskjeller i sykefravær

  Kvinner i Norge har i overkant av 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn, ifølge Statistisk sentralbyrå, men vi manglar kunnskap om hvorfor det er slik. NOVA-forskerne Tale Hellevik og Gøril Kvamme Løset vil presentere resultater fra et prosjekt om holdninger til sykefravær, og si noe om hvilken betydning dette ser ut til å ha for kjønnsforskjellene.

 • - Denne vaktordningen beskytter mot sykefravær

  Professor Anette Harris ved Universitetet i Bergen forsker på arbeidstidsordninger og sykefravær. Til konferansen tar hun med seg erfaringene fra norsk og internasjonal forskning. Hun avslører at det er gjort interessante funn, som kan påvirke både arbeidsliv og sykefravær.

  • 13 juni

  • 13:00 - 14:00

  Dag 1 - sykefraværslunsj

 • Sykefraværets blinde flekk

  Pårørende i Norge er rundt 800.000 personer som stiller opp for syke og eldre familiemedlemmer og venner og som hjelper dem med små og store oppgaver de ikke får gjort selv og som ikke gjøres av helsevesenet eller andre. Alt fra å kjøre til kontrolltime på sykehuset til å komme hjem til en partner med demens eller bistå en psykisk utviklingshemmet datter. Hva vet vi om sykefraværet til «Sandwichgenerasjonen». Er det rimelig å anta at antallet som må stille opp frivillig vil stige betydelig, og at det vil påvirke sykefraværet?

 • Lønnsomt med godt arbeidsmiljø

  Direktør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt peker på hvordan norsk arbeidsliv stiller høye krav, og hvordan forutsetningen for å gjøre dette på en sunn måte er at arbeidstagerne opplever en høy grad av kontroll og selvstendighet i egen arbeidshverdag. Hvordan fungerer dette prinsippet i oppvekst- og helsesektoren? Hva mener arbeidsmiljødirektøren om fraværet i oppvekst- og helsesektoren?

  Dag 2

 • Hvordan følge opp den sykemeldte?

  Arbeidsgivere synes ofte det er krevende å følge opp sykemeldte på en god måte. Psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi Tor Åge Skagestad Eikerapen gir gode råd for hvordan man snakker sammen, og har særlig fokus på psykisk helse som fraværsårsak. Det fokuseres også på hvordan psykisk helse påvirker arbeidsinnsatsen. Psykolog Skagestad Eikerapen avslører konkrete verktøy for samtaleprosessene, for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

  • 14 juni

  • 10:00 - 12:00

  Parallell A, gode tiltak mot sykefravær i helsevesenet

 • Fravær - forebygging og oppfølging

  Majorstutunet bo- og behandlingssenter har sykefraværstall mange andre institusjoner kan drømme om. Fraværet er halvert siden 2013. Institusjonssjef Holger Olsen åpner verktøykassen, og gir konkrete råd som virker. Kan denne måte å jobbe på være til hjelp for tilsvarende institusjoner?

 • Ønskeferie ga uventede effekter

  Ikke bare ble arbeidshverdagen bedre for de ansatte på akuttmottaket på UNN om sommeren, trivselen steg merkbart, og lønnsutgiftene sank i samme periode med ti prosent. Hør hvordan folk gikk fra å jobbe seg syke på sommeren til å hylle avdelingsledelsen for innovasjon og fleksibilitet.

 • - Helsefremmende turnus

  På denne arbeidsplassen utarbeides en turnus som både er helsefremmende for ansatte, men som også skal gi best mulig kontinuitet for institusjonsbeboerne. Det  har gjort noe med både trivsel og sykefravær, hevdes det. – En helsefremmende turnus er viktig for oss, sier institusjonsleder Inga-Lill Rønning. Vi får høre erfaringer fra Tynset kommune.

  • 14 juni

  • 10:00 - 12:00

  Parallell B, gode tiltak mot sykefravær i oppvekstsektoren

 • - Ned med fraværet i Askøy

  Kommunale barnehager i Hordaland har hatt det aller høyeste sykefraværet i Norge. Det siste året har imidlertid sykefraværet i tredje kvartal sunket fra rundt åtte prosent i 2016 til 4,5 prosent i 2018 for barnehagene i Askøy kommune. – Vi har gode indikasjoner på at tiltakene virker, sier HR-sjef Liv Vetås, om prosjektet «NED med sykefraværet».

 • Halverte sykefraværet

  I Økernly barnehage har man blant annet jobbet med nærværsledelse og sykefraværsoppfølging. Styrer Bente Fagernes Paixao forklarer hvordan arbeidet har bidratt til å mer enn halvere sykefraværet.

 • Vinner elevundersøkelsene

  De grep denne yrkesfagskolen gjør for å oppnå godt arbeids- og læringsmiljø har over tid vist seg å gi svært god uttelling. Rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt leder Meldal videregående skole. Hun vil blant annet ta for seg hvordan et skolesamfunn er sammensatt, og hvordan interaksjonen mellom ungdommene og de voksne påvirker både skole- og arbeidsmiljø.

  • 14 juni

  • 12:00 - 12:10

  Vi samles etter parallellene

 • - Samkjørt ledelse er avgjørende

  – Samkjørt ledelse og helhetstenkning er nøkkelfaktorer som over tid har vist seg å gi sterke bidrag til at Rennesøy kommune har blant landets laveste sykefravær. Vi er ydmyke, og påstår ikke at vi har knekket sykefraværskoden, men samtidig er vi sikre på at våre erfaringer bør være av stor interesse for andre virksomheter, sier personalsjef Lars Haavik. Han er tydelig på at god ledelse, også langt ute i organisasjonen er helt avgjørende.

  • 14 juni

  • 13:00 - 14:00

  Dag 2 - sykefraværslunsj

 • Gode råd - og åpenbare fallgruver

  Professor Kjell Arne Røvik er en av landets fremste forskere på organisasjoner. Vi har bedt han forklare følgende: Hvordan kan det ha seg at tilsynelatende like virksomheter kan ha helt ulikt sykefravær? Hvorfor tviler han på IA-modellen? Hva er egentlig arbeidskultur? Hvorfor er det så vanskelig å finne en suksessformel for lavt sykefravær? Hva er det som skjer når et tilsynelatende vellykket sykefraværsprosjekt viser seg å ikke ha varig effekt? Røvik serverer en del råd som kan være gull verdt.

 • Priser
   eks. mvainkl. mva.
  Deltakeravgift ved påmelding før 20. mars:kr. 2800kr. 3500
  Deltakeravgift ved påmelding etter 20. mars:kr. 3400kr. 4250
  I tillegg man velge mellom en av dagpakkene:
  Dagpakke uten overnatting, pris begge dager:kr. 1173kr. 1366
  Dagpakke med overnatting og konferansemiddag:kr. 2482kr. 2923
  Trenger du overnatting dagen før konferansen:
  Tilknytningsdøgn:kr. 1030kr. 1168