Vernepleierkonferansen

Møteplassen for vernepleiere

Konferansen er gjennomført. Vi kommer tilbake med ny informasjon om neste års konferanse!

 • 05 - 06 februar 2018
 • Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge
Påmelding
 • Åpning av vernepleierkonferansen 2018

  Cato ønsker velkommen til vernepleier fra fjern og nær.

  • 05 februar

  • 10:10 - 10:30

  Vernepleieryrket - et sammensatt yrke i mangfoldets tegn!

  Vernepleierfaget er sammensatt. Få yrker utfordres mer av mangfoldet virkeligheten utgjør. Få yrker byr på flere bekreftelser på at det å være menneske er å leve i og med usikkerhet. Som far og tjenestemottaker sier Bjarne at han lever sterkt i denne opplevelsen, og han sier han opplever at de beste hjelperne er de som våger å sette spørsmåltegn, tvile, søke råd, kanskje til å med vende i tide. Hjelpere har makt. Uten mot til å forvalte denne makten med bevissthet om egne begrensninger, og en erkjennelse om at begrensninger ikke er svakhet blir man faglig maktesløs og etterlater tjenestemottakeren i avmakt.

 • Hvorfor er det viktig å være sjef i eget liv?

  Hvordan kan vi stimulere de vi hjelper til å ta ansvar for sine holdninger, følelser og adferd?

  Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Wilhelmsen tar opp våre holdninger til oss selv, livet og døden, usikkerhet og risiko og forholdet mellom empati og konfrontering.

 • Mellom selvbestemmelse og tvang - insisterende praksiser i tjenester til utviklingshemmede

  Sølvi Linde og Thomas Owren fullførte i  2017 en kvalitativ studie av insisterende praksiser i tjenester til utviklingshemmede i fire norske fylker. Insisterende praksiser, også kjent som «hverdagstvang» eller «uformell tvang», kjennetegnes ved at tjenesteytere griper inn i tjenestemottakers selvbestemmelse på måter som ikke vil regnes som bruk av tvang etter helse- og omsorgslovens kapittel 9. Målet for studien var å få mer kunnskap om situasjonene der tjenesteytere tar i bruk slike strategier, hvordan de gjør det og hvordan de begrunner det. Linde og Owren presenterer og drøfter sine funn

 • Mot et nytt lovverk om tvang og makt.

  Bjørn Roar er vernepleier, seksjonsleder i Helse Stavanger og medlem av tvangslovsutvalget. Tvangslovsutvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2016 og skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Han vil i dette foredraget fortelle om bakgrunnen for utvalget, samt redegjøre for arbeidet til utvalget.

 • Vernepleierens faglige ansvar

  Om sikring av kvalitet i tjenesteutøvelsen gjennom systematisk tjenesteutøvelse og fagadministrative systemer. Vernepleierens ansvar for forebyggende arbeid og gjennomføring av tvangstiltak. Gjennomgang av konkrete tilsynssaker i kommuner og vernepleiere, og resultater fra gjennomførte tilsyn.

  • 05 februar

  • 14:55 - 15:40

  Vernepleierprofesjonen og profesjonsetikk

  Profesjonsutøvelse og dermed behovet for en fungerende profesjonsetikk, kan være krevende å etablere. Den kanskje viktigste funksjonen til en profesjonskodeks er at den kan fungere som en form for garantist; at profesjonen ikke handler ut fra egeninteresse, men fra hva som er det beste for samfunnet i tråd med det angitte samfunnsoppdraget. Foredraget tar sikte både på å diskutere utfordringene og bidra til diskusjon om mulige løsninger.

 • Yrkesetiske retningslinjer i Vernepleierforbundet i Delta

  Når Delta opprettet et eget yrkesforbund for vernepleiere var noe av det første de gjorde å utvikle yrkesetiske retningslinjer. Mari og Stian snakker i dette innlegget om bakgrunnen for hvorfor de valgte dette, samt presenterer retningslinjene.

 • Vernepleie – en helsefaglig utdanning

  Vernepleiere er autorisert helsepersonell. Til tross for dette blir utdanningen i mange sammenhenger definert som en sosialfaglig utdanning, og i flere sammenhenger er det foreslått å slå sammen vernepleierutdanningen med andre sosialfaglige utdanninger som barnevernspedagog og sosionom. I denne forelesningen diskuterer Karl Elling det helsefaglige fokuset i utdanningen, blant annet med fokus på nevrologi og miljøterapeutisk arbeid.

  Vernepleierfaglig vorspiel

  Vi samles i et eget rom i timen før middagen. Her blir det diskusjon om vernepleierutdanningen og vernepleierfaglig arbeid. Diskusjonen blir ledet av Rolf Magnus Grung. Rolf Magnus utdanner vernepleiere på Høgskolen i Oslo og Akershus og er også redaktør for vernepleierportalen.  Marit Isaksen fra FO og Lars Rune Halvorsen kommer. I tillegg kommer Britt-Evy Westergård og Kjersti Hatlestad. Vi setter opp en bar for anledningen. Vorspielet starter kl. 19:15 til 20:15, hvorpå vi går til restauranten for en bedre middag.

  Dag 2

 • Perspektiver fra Storbritania.

  Michael skal snakke om learning disability nurse som er vår søsterprofesjon i Storbritania. Han snakker om utdanning og yrkesutøvelse og vil kanskje vise at vi vernepleiere ikke er så unike som vi kanskje liker å tro. Forelesningen er på engelsk

  • 06 februar

  • 09:45 - 11:30

  Bolk A - parallelle sesjoner før lunsj (velg 1)

 • A1: Vernepleierfagets utvikling

  Jon Løkke vil lede en egen parallellsesjon om vernepleierfagets mulige utvikling. Her drøfter vi hva slags fag vernepleie kan være, og om det er ønskelig og mulig å peke på noen utviklingslinjer det er mulig å samle seg om og eventuelt noen strategier som kan være egnet.

  Jan er forsker ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har blant annet skrevet boken «I velferdsstatens frontlinje» om blant annet vernepleierutdanningens historie. En bok som ble til i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO)

  Stian Orm bidrar med et videoinnlegg.

 • A2: Ledelse

  Relasjonen mellom leder og medarbeider

  Trine er leder i en privat stiftelse som jobber innen barnehabilitering. Hun er opptatt av de mellommenneskelige relasjonene mellom leder og medarbeider, og hvor viktig det er å følge opp medarbeidere i sine opp- og nedturer.

   

  Kommunal ledelse – en balansekunst?

  Stein er kommunalsjef for helse og velferd i Horten kommune. Han er vernepleier med master i komplekse systemer med fokus på ledelse. Etter mange år i spesialisthelsetjeneste og kompetansetjeneste valgte han i 2014 å bli kommunal leder. I innlegget vil han snakke om sine erfaringer med ledelse i en kommune.

   

  Lilla prosjekt- et kommunalt pilotprosjekt om heltidskultur som bidrar til bedre løsninger for håndtering av utfordrende atferd på systemnivå

   

   

 • A3: Tvang og makt

  Forebygging og bruk av tvang og makt er en viktig del av vernepleieres yrkesutøvelse. I plenumssesjonen på konferansen er det flere innlegg som har fokus på dette. I denne parallellsesjonen ønsker vi å gi konkrete eksempler på hvordan ulike miljø har jobbet for enten å redusere bruk av tvang eller sikre best mulig kvalitet på arbeidet når bruk av tvang er nødvendig.

  Elisabeth er utdannet rettssosiolog snakker om viktigheten av å se på såkalt utfordrende atferd som meningsbærende, og ikke miste personen bak av syne.

  Marit og Bente vil vise til lovens definisjon av tvang og makt. Når kan tvang og makt benyttes? Videre vil de peke på tjenesteyters omsorgsplikt og brukers rettigheter som vanskelige faglige og etiske vurderinger i hverdagen. Forebyggende tiltak og andre løsninger til bruk av tvang og makt vil bli berørt.
  Dilemma om tvang og makt i møte med barn og unge
  Helse- og omsorgstjenestelova kapittel 9 og barn. Reglane om tvang og makt er aldersuavhengig, men det oppstår likevel nokre andre dilemmaer i arbeidet med barn og unge.
  • 06 februar

  • 12:30 - 14:30

  Bolk B - parallelle sesjoner etter lunsj (velg 1)

 • B1: Kompetanseutviklingsarbeid i tjenester til utviklingshemmede

  En sentral del av mange vernepleieres yrkesutøvelse er å utvikle kompetanse i tjenestene til utviklingshemmede. I denne sesjonen gir vi eksempler på hvordan noen miljø har jobbet med slike problemstillinger.

  Marion, Bettina og Ole Kristian har over tid jobbet med ulike tiltak for kompetanseutvikling i kommunale tjenester for utviklingshemmede. Marion og Bettina jobber nå i Oslo kommune, mens Ole Kristian jobber ved avdeling for voksenhabilitering ved Ahus. De vil kommer med eksempler og betraktninger rundt hvordan en lykkes med kompetanseutviklingsarbeid

   

  Linda Barøy, Verdal kommune

  Linda skal dele deres erfaringer fra kartlegging til utforming av et kompetanseutviklingsprogram i Verdal kommune som innebar systematisk kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming. Arbeidet var støttet av Helsedirektoratet.

  Iren Westrum

  Irén er rådgiver ved FOU-enheten i Asker kommune. Hun er vernepleier med master i helseinformatikk. De har jobbet systematisk med kompetanse- og tjenesteutviklingsarbeid i deres tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Blant annet har de kartlagt kompetansen til alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede og utarbeidet en kompetansepyramide. Irén vil snakke om dette.

 • B2: Vernepleieren i rusomsorgen

  Jon Løkke vil lede en egen parallellsesjon om målrettet miljøarbeid i rusomsorgen. I tillegg til Jon vil følgende to bidra:

  Bjørn Erik Navestad
  Bjørn er ansatt som gruppeterapeut på Origosenteret i Svinndal (Kirkens Bymisjon). Origosenteret tilbyr individuell behandling til personer med rusmiddelavhengighet.
  Pasientene på Origosenteret deltar på tre obligatoriske ruskurs. Formålet med ruskursene er i hovedsak å gi deltakerne økt tro på egne ressurser, samt å tilegne deltakerne kunnskap, ferdigheter og holdninger som øker muligheten for å mestre fremtidige risikosituasjoner for rusmiddelinntak.
  Yngve Herikstad

   Utdannet vernepleier fra HIØ i 1995, med mastergrad i Læring i Komplekse Systemer fra HIOA (2014). Yngve arbeider innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Origosenteret (SKBO).

 • B3: Åpen sesjon

  «Vurdering av voldsrisiko hos utviklingshemmede». Eireen foreleser om voldsrisikovurderingsinstrumentet ARMIDILO.  ARMIDILO er et helhetlig risikovurderings- og håndteringsinstrument, utviklet for mennesker med utviklingshemming.

  Digitalt læreverk om Epilepsi og helseveiledning, presentert av Kari Høium og Torunn Erichsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

  Hvorfor går det galt – eller gjør det det?
  Dette innlegget bygger på et N=2 studie hvor Barstad utgjør halvparten av utvalget. Barstad har drevet med mye rart  i drøye 25 år, ved siden av å være trofast habilitør ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. Felles for alle disse prosjektene er at de har vært gode – svært gode i følge Barstad selv, med en imponerende lav lønnsomhet. I dag driver Barstad et forlag, som i 2016 hadde et resultat à kr -2250,-, for 2017 ble resultatet kr 1640,- (i pluss), han tør knapt å forestille seg hvordan tallene for 2018 vil se ut, kanskje den magiske femtusenkronersgrensen brytes? Den andre halvparten av studiet er en kamerat av Barstad, hva han gjør kommer vi tilbake til på Gardermoen.

Konferansier for dagene

 

cato

Cato Brunvand Ellingsen er vår samarbeidspartner og faglig ansvarlig for konferansen. Han er vernepleier og stolt av det! Cato arbeider med habilitering og driver bloggen vernepleieren.com. Han vil lede oss gjennom konferansen med stødig hånd.