Dag Erik Hovlund

Spesialpedgagog

Dag Erik Hovlund har grunnutdanning som førskolelærer. Bachelor-grad i spes ped med vekt på sammensatte lærevansker, Cand.polit grad med hovedfag i spes. ped. fra universitetet i Tromsø. Tema i hovedfagsoppgaven «Filosofi for barn». Han har jobbet i en årrekke som spesialpedagog i barnehage og skole. 4 år tilknyttet Fagteamet i Bufetat. Tilsammen 14 år i PPT, hvor jeg blant annet har vært leder/bygd opp en ny tjeneste i Andøy kommune.