Helene Berg

Prosjektleder, Proba samfunnsanalyse

Helene Berg har bred erfaring med analyser av arbeidsmarked, arbeidsliv, velferds- og sosialpolitiske tema. Hun har inngående kjennskap til norsk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk og de institusjonelle
rammene for denne, og erfaring med evaluering av politiske virkemidler på alle disse områdene. Berg har god kjennskap til bruk av spørreundersøkelser og registerdata, og høy kompetanse innenfor
kvantitative metoder. Hun har også omfattende erfaring med bruk av kvalitative metoder, så vel fokusgrupper som individuelle intervjuer.